برگزاری دوازدهمين جلسه شورای راهبردی دانشگاه

IMG 5211

دوازدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «بررسی نقاط قوت و ضعف حوزه­های دانشگاه» سه­شنبه، 23 اردیبهشت ماه با حضور جناب آقای دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه نقاط قوت و ضعف بدست آمده از مصاحبه با اعضای دانشگاه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید در جلسه آینده پس از تعیین میزان اهمیت نقاط قوت و ضعف توسط خبرگان دانشگاهی، نتایج آن در جلسه آینده مطرح گردد.