برگزاری ​چهارمين جلسه كميته/ شوراي عمراني دانشگاه در سال 1399

​چهارمين جلسه كميته/ شوراي عمراني دانشگاه در سال 99، با موضوع بررسي مسائل پروژه هاي عمراني دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 99/05/07 در محل سالن شوراي سازمان مركزي تشكيل شد.

photo 2020-07-28 14-06-17