برگزاري شانزدهيمن جلسه شوراي راهبردي دانشگاه

شانزدهمين جلسه شوراي راهبردي دانشگاه با دستوركار «بررسي رسالت و ماموريت دانشگاه»، سه­ شنبه 7  مردادماه با حضور جناب آقاي دكتر كافي و ساير اعضاي شوراي راهبردي دانشگاه برگزار گرديد. در اين جلسه بيانيه رسالت بررسي و با موافقت اعضاي شورا به تصويب رسيد، همچنين ماموريت پيشنهادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد دبيرخانه تدوين پس از جمع ­بندي و اعمال پيشنهادات اعضاي شورا، ماموريت، چشم انداز و اهداف اصلي در جلسه آينده شورا مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.

7-5-99

IMG 6818