دومين شماره نشريه سامان (ويژه‌نامه تدوين برنامه راهبردي دانشگاه) با عنوان «رويكرد آينده پژوهي در دومين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد»

 

دومين شماره نشريه سامان ويژه تدوين دومين برنامه راهبردي تحت عنوان «رويكرد آينده پژوهي در دومين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد» توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه منتشر شد.  اين شماره از نشريه سامان به بررسي نقش آينده پژوهي در فرايند تدوين دومين برنامه راهبردي دانشگاه مي‌پردازد.

لينک دانلود نشريه سامان

http://vpb.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4163:2016-02-22-07-29-13&catid=102:2015-11-07-09-37-01&Itemid=797&lang=fa