نمایش # 
مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي" مدرسين: جناب آقاي دكتر پسنديده و جناب آقاي لساني
مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي مهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي" مدرس: جناب آقاي دكتر حسني عضو محترم هيأت علمي دانشكده الهيات و معارف اسلامي"
اطلاعيه ثبت نام در دوره مهارت هاي هفت گانه ICDL ويژه كاركنان دانشگاه
اطلاعيه ثبت نام در دروه آموزشي "گزارش نويسي و آيين نگارش در مكاتبات اداري" ويژه كاركنان دانشگاه
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "آسيب شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين الملل" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي
اطلاعيه ثبت نام در دوره خلاقيت و نوآوري در سازمان ويژه كاركنان دانشگاه
اطلاعيه ثبت نام در دوره "مديريت دانش" ويژه كاركنان دانشگاه
اطلاعيه ثبت‎نام دوره آموزشي "راهکارهای برقراری و توسعه ارتباط موثر"
كارگاه آموزشي جمعيت شناسي و بحران سالمندي در ايران -ویژه اعضای هیات علمی
كارگاه آموزشي " آشنايی با استاندارد و استانداردسازی در رشته‌های فنی و مهندسی "