پرسشنامه تعيين ارتباط شايستگي با پست (ویژه مدیران)
الف) لطفاً میزان ارتباط و تناسب هر يك از شایستگی‌های ذيل را كه در انجام موفقيت آميز مدیریت پست فعلی ضروري به نظر مي رسند، مشخص نمایید.
مدير محترم احتراماً به استحضار مي رساند به منظور طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی، نخست با مروري دقيق بر ادبيات پژوهش، تجارب دانشگاهي و مصاحبه با خبرگان فهرستي از شایستگی‌های موردانتظار مديران دانشگاهي در سطوح عالي، مياني و اجرايي شناسايي و استخراج شدند. در ادامه، تعيين ميزان ارتباط و تناسب هر يك از شايستگي ها با نوع مسئوليت مديران محترم در سطوح و پست هاي مختلف دانشگاه فردوسي مشهد در چهارچوب سند راهبردي دانشگاه يكي از اهداف اصلي اين طرح می‌باشد. بنابراين، از حضرتعالي تقاضا می‌شود برحسب تجربه مديريتي خويش و چشم انداز دانشگاه فردوسي مشهد، ميزان ارتباط و تناسب هر يك از شايستگي ها را با پست فعلي مشخص نماييد. «پیشاپیش از اینکه وقت گرانبهایتان را صرف پاسخ به این پرسشنامه می فرمایید بسیار سپاسگزاريم.»
جنسیت:
Invalid Input
عنوان پست مدیریت فعلی: (*)
لطفا نام را وارد کنید.
سابقه مديريت در پست فعلي (سال) : (*)
لطفا نام خانوادگی را وارد کنید .
دانشکده / واحد (*)
لطفا دانشکده/ واحد را وارد کنید.

شایستگی شرح میزان اهمیت
1-تصمیم گیری و حل مسآله شناسایی و درک مسائل، مشکلات و فرصت‌ها؛ مقایسه داده‌های منابع مختلف برای نتیجه گیری؛ استفاده از رویکردهای مؤثر برای انتخاب یک برنامه اقدام یا توسعه راه حل‌های مناسب؛ انجام اقدامی که با واقعیت‌های در دسترس، محدودیت‌ها و عواقب احتمالی سازگار باشد.
Invalid Input
2- برنامه های عملیاتی برنامه ريزي عملياتي شامل فعاليت¬ها و گام‌های ويژه¬اي جهت رسيدن به اهداف تعيين شده مي¬باشد؛ اقدامات تفصيلي براي رسيدن به اهداف است.
Invalid Input
3-سازماندهی و هماهنگی طراحی و تعریف کارها و فعالیت‌های ضروری؛ دسته‌بندی فعالیت‌ها بر حسب مشاغل و منصب‌های سازمانی تعریف شده؛ و برقراری رابطه میان مشاغل و منصب‌های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک
Invalid Input
4. مدیریت مالی و بودجه¬ریزی مدیریت اثربخش و کارا پول (ثبت، کنترل و تخصیص بودجه وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان
Invalid Input
5.نظارت و ارزیابی برنامه تطبيق مستمر نتایج عملکرد و فعالیت‌های موجود با عملکرد مطلوب
Invalid Input
6.مدیریت پروژه برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و كیفیت مشخص در راستای دستیابی به نتایج مشخص‌.
Invalid Input
7. کنترل هزینه به كارگيري مطلوب و توأم با کارایی منابع سازمان در جهت ارزش آفريني .
Invalid Input
8. بینش و چشم انداز سازمانی چشم انداز يا دور نماي سازمان به معناي مقصد و آرمان سازمان است: تبيين سرنوشت آينده بهتر، موفقيت آميز يا مطلوب‌تر سازمان نسبت به حال
Invalid Input
9. اعتبار دانشگاهی صلاحیت‌های آموزشی، پژوهشی
Invalid Input
10. تجربه كاري برخورداري از تجربه مديريتي مفيد و مرتبط
Invalid Input
11. بهبود سیستم‌ها و فرایندها فرایند توصيف سیستم‌ها و فرایندهای كاري، سپس تشخيص مشكلات، فرصت‌ها و تغييرات ممكن و اقدام براي اعمال تغييرات احتمالي.
Invalid Input
12. مدیریت جلسات اداری اداره جلسات رسمی برگزار شده در سازمان.
Invalid Input
13. نظم و انضباط کاری احترام به قوانين و مقررات سازمان و رعايت آنها و برخورداري از نظم و انضباط در انجام فعالیت‌ها و امور (مانند حضور به موقع، مستند سازي فعالیت‌ها و...)
Invalid Input
14. مکاتبات اداری کليه مکاتباتی که در داخل اداره يا خارج از آن، يا از سازمانی به سازمان ديگر، درباره‌ انجام يافتن کارهای اداری مبادله می‌گردد.
Invalid Input
15. پاسخگویی (قانونی) پذیرش مسئولیت اعمال، نتایج و ریسک‌ها در نقشی که در سازمان به عهده دارد.
Invalid Input
16. برنامه ریزی آموزشی تعیین اهداف آموزشی و پیش بینی عملیات و فعالیت‌های آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی از قبل تعیین شده با توجه به امکانات و محدودیت‌های آموزشی.
Invalid Input
17. همکاری بین و فراسازمانی شناسایی فرصت‌ها و اقدام به ایجاد روابط استراتژیک بین یک حوزه و سایر حوزه‌ها، گروه‌ها، واحدها و بخش‌ها یا سازمان‌ها به منظور کمک به تحقق اهداف سازمان
Invalid Input
18. تخصیص منابع تخصیص منابع براساس اولویت امور و نتایج قابل اندازه گیری
Invalid Input
19. مستندسازی تجربیات مدیریتی و سازمانی بازخوانی، ثبت، تدوین و ذخیره سازی تجربیات مدیریتی و سازمانی
Invalid Input
20. دیپلماسی علم و فناوری تمامي تعاملات رسمي و غیررسمي علمي، پژوهشي، آموزشي، فناوري و نوآوري در سطوح مهندسي و دانشگاهي.
Invalid Input
21. کیفیت ارائه خدمات بهبود و توسعه سیستم‌ها و فرایندهای ارائه خدمات به مراجعین و مشتری محوری (مراجعین داخل و خارج از سازمان) مراجعین شامل دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان واحدهای دیگر، افراد خارج از سازمان می‌باشد.
Invalid Input
22. تنظیم استانداردهای تعالی تنظیم استاندارد های بالایی از عملکرد خود و دیگران و به عهده گرفتن مسئولیت و پاسخگویی برای انجام موفقیت آمیز وظایف
Invalid Input
23. مسئولیت اجتماعی مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر پیامدها و تبعات فعالیت‌ها و تصمیمات بر جامعه و محیط در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، اخلاقی
Invalid Input
24. کار تیمی همکاری، مشارکت و تشریک مساعی با دیگران در انجام وظایف برای دست‌یابی به اهداف مشترک
Invalid Input
25. ارتباط موثر ایجاد جو همدلی و همکاري با دیگران از طریق گوش دادن فعال و واکنش‌های مناسب به نظر دیگران، جلب نظر سایرین براي رسیدن به وفاق و نتیجه عملی
Invalid Input
26. تکریم انسان در سازمان کرامت انسانی در سازمان، حالتی درونی و پایدار براي اعطاي حداکثري خدمت همراه با عزت و احساس رضایت به ذينفعان سازمان که حاصل درك صحیح انسان از خود و هدفش در زندگی است و منجر به فعلیت افعال پسندیده و احساس ارزشمندي، اعتماد به نفس و احترام متقابل می‌شود.
Invalid Input
27. قدرت مذاکره و متقاعدسازی کشف جایگزین‌ها و موقعیت‌ها برای رسیدن به برون دادهایی که حمایت و پذیرش همه گروه‌ها و افراد را به دست می‌آورد.
Invalid Input
28. مربی گری کمک به دیگران در جهت توسعه مهارت‌های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف و کسب تعهد از افراد برای انجام فعالیت‌های مربوط به اهداف.
Invalid Input
29. اعتماد آفرینی و حفظ جو کاری مناسب تعامل با دیگران به نحوی که به آنها از مقاصد خود و سازمان اطمینان داده شود.
Invalid Input
30. مدیریت تعارض مواجهه موثر با دیگران در موقعیت‌های متعارض و استفاده از روش‌ها و سبک‌های مناسب میان فردی برای کاهش تنش یا تعارض بین دو یا چند نفر. مصادیق تعارض عبارتند از: اختلاف نظر، تفاوت در افکار و روش‌ها، عدم توافق، تفرقه و نفاق، مجادله، درگیری، مشاجرات لفظی، اختلاف، خصومت، نزاع، جنگ، رقابت، تضاد، تنش، احساسات شدید، تضارب آراء، مقابله، فتنه و کارشکنی و ستیز
Invalid Input
31. توسعه دیگران برنامه ریزی و حمایت از توسعه مهارت‌ها و توانایی‌های افراد به نحوی که آنها بتوانند وظایف و مسئولیت‌های شغلی خود را به طور موثر انجام دهند.
Invalid Input
32. نظارت و پایش عملکرد نظارت بر نتایج فعالیت‌های واگذار شده، تکالیف یا پروژه‌ها با توجه به مهارت، دانش و تجربه افراد موردنظر و ویژگی پروژه‌ها و فعالیت‌های واگذار شده.
Invalid Input
33. تشریک دانش و اطلاعات انتقال، اشتراک و اشاعه دانش و اطلاعات مرتبط با شغل و سازمان در سطح میان فردی، گروهی و سازمانی
Invalid Input
34. سازگاری (انطباق پذیری) حفظ اثربخشی مادامی که سازمان تغییرات عمده‌ای را در نحوه انجام وظایف کاری یا محیط کاری تجربه می‌کند و نیز انطباق موثر با کار مبتنی بر ساختارها، فرایندها، الزامات یا فرهنگ کاری جدید.
Invalid Input
35. فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخت و به کارگیری انواع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جهت انجام وظایف مدیریتی
Invalid Input
36. رهبری تغییر ترغیب دیگران به جستجوی فرصت‌هایی برای بهره‌مندی از رویکردهای نوآورانه و متفاوت به شناسایی مسائل و فرصت‌ها؛ تسهیل در پذیرش و اجرای تغییر در محیط کاری
Invalid Input
37. مدیریت اطلاعات مهارت شناسایی و بازیابی اطلاعات از منابع مختلف، پردازش، سازماندهی و ذخیره سازی آن، همچنین انتقال و اشاعه آن به افراد نیازمند اطلاعات و به کارگیری مطلوب آن برای تصمیم گیری های سازمانی.
Invalid Input
38. مدیریت بحران مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، چاره‌جویی‌ها و دستورالعمل‌هایی که مدیریت یک سازمان در چالش با بحران انجام می‌دهد و هدف آن کاهش روند، کنترل و رفع بحران است. به عبارت دیگر، سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.
Invalid Input
39. کارآفرینی عمل فراتر از نیازها و انتظارات شغل، با هدف بهبود و ارتقای سطح خدمات ارائه شده و برنامه ریزی برای مواجهه با مسائل آینده و جستجوی فرصت‌ها و اقدام موثر برای آن.
Invalid Input
40. مدیریت زمان مدیریت موثر زمان و منابع به منظور اطمینان بخشی از اینکه کار به طور موثر انجام یافته است.
Invalid Input
41. تفکر انتقادی فرآیند منظم قضاوت از طریق تفسیر، تحلیل، ارزشیابی و استنباط به طوری که زوایای مثبت و منفی را آشکار سازد.
Invalid Input
42. تفکر سیستمی و جامع نگری نوعي فرآيند شناخت است كه بر تحليل و تركيب موضوع در جهت دست‌يابي به درك كامل و جامع آن مبتني است. این نگاه از چشم‌اندازي وسيع‌تر، كه تنها به مشاهده اجزاء و پديده‌ها اكتفا نمي‌كند و درصدد تشخيص علل و الگوهاست، برخوردار است.
Invalid Input
43. تفکر استراتژیک (فرمول بندی استراتژی) معماری هنرمندانه یک استراتژی بر مبنای خلاقیت، کشف و فهم ناپیوستگی های کسب و کار: تحليل سيستماتيك موقعيت جاري سازمان و فرموله نمودن مسير آتي آن
Invalid Input
44. تفکر تحلیلی تفکر تحلیلی به معنای استنتاج، تشخیص صحیح مفروضات مربوط به هر واقعه یا سناریو، ارزیابی صحیح استدلالات ارائه شده، توانایی قیاس و تفسیر موضوعات است.
Invalid Input
سایر موارد :

ب) شما جهت معرفي و انتخاب فرد مناسب به عنوان جايگزين خود چه ويژگيهاي فردي و اخلاقي ذكر شده در جدول زير را در نظر مي گيريد. لطفا نقش هر يك از ويژگي هاي مزبور را با تعيين يكي از حالات: خيلي مهم، مهم، مفيد، كم ارتباط و بي ارتباط مشخص نماييد.

ویژگی ها میزان اهمیت
1. اعتماد به نفس
Invalid Input
2. امانت داری
Invalid Input
3. انتقادپذیری
Invalid Input
4. انعطاف پذیری
Invalid Input
5. قدرت تحمل ابهام
Invalid Input
6. توسعه فردی (یادگیری مداوم)
Invalid Input
7. ثبات قدم و پشتکار
Invalid Input
8. ریسک پذیری
Invalid Input
9. سعه‌صدر
Invalid Input
10. صداقت
Invalid Input
11. قاطعیت
Invalid Input
12. قضاوت منطقی
Invalid Input
13. الگو/اسوه بودن
Invalid Input
14. وجدان کاری
Invalid Input
15. هوش هیجانی
Invalid Input
16. ژرف نگری
Invalid Input
17. رفتار منصفانه
Invalid Input
18. استقلال
Invalid Input
19. حسن خلق
Invalid Input
20. تعهد سازمانی
Invalid Input
21. شنونده خوب بودن
Invalid Input
22. اعتماد به ديگران
Invalid Input
23. خوش بيني
Invalid Input
24. جسارت
Invalid Input
25. توانايي نه گفتن در مواقع ضروري
Invalid Input
26. تحمل فشارهاي عصبي
Invalid Input
27. روحيه ايثار و از خودگذشتگي
Invalid Input
28. اعتقادات مذهبي
Invalid Input