شرح وظایف

  • سياستگذاري جذب منابع انساني و طرح‌هاي مرتبط که داراي بار مالي ‌باشد.
  • سياستگذاري در خصوص انعقاد قراردادها و معاملات در سطح دانشگاه.
  • تصويب مدل پيشنهادي توزيع بودجه بين واحدهاي دانشگاه.
  • تدوين ضوابط اجرايي بودجه و سياستگذاري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت.
  • برنامه‌ريزي در راستاي کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و صرفه‌جويي مالي در دانشگاه.
  • اتخاذ تدابير لازم براي تحقق درآمدهاي عمومي و اختصاصي و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمدي.
  • نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، غيرنقدي، اموال منقول و غيرمنقول و حساب درآمدها و هزينه‌هاي دانشگاه.

 

اعضای کمیته عالی

آقای دکتر ضابط- رئیس دانشگاه

آقاي دكتر خادمی- معاون برنامه ريزي و توسعه منابع

آقای دکتر مهارتی- مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی

آقاي دكتر وریدی- معاون اداري و مالي دانشگاه

آقای دکتر لاری- مدیر مالی دانشگاه

آقای دکتر حسنی درمیان- رئیس دانشکده ادبیات

آقای دکتر شریعتی- رئیس دانشکده مهندسی

خانم مریم نوری- کارشناس مسئول بودجه