شرح وظايف

  • تصويب سياست‌ها و رويكردهاي كلان حاكم بر برنامه راهبردي
  • تصويب مدل و روش‌شناسي تدوين برنامه راهبردي
  • تصويب سطوح عناصر برنامه راهبردي چشم‌انداز، ماموريت، ارزش و ...
  • تصویب گزارش‌های مرحله‌اي ارسالي از سوي دبيرخانه تدوين

اعضای کمیته

آقای دکتر کافی- رئیس دانشگاه

آقاي دكتر رحيم نيا- معاون برنامه ريزي و توسعه منابع

آقای دکتر مهارتی- مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی

آقاي دكتر انصاري- معاون اداري و مالي دانشگاه

آقاي دكتر بهرامي- معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

آقاي دكتر پيش قدم- معاون آموزشي دانشگاه

آقاي دكتر طاهري- معاون فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي دانشگاه

حجه الاسلام و المسلمين آقاي دكتر حسيني مطلق- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

آقاي دكتر خادمي- عضو هيات علمي دانشكده مهندسي

آقاي دكتر يوسفي- عضو هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني

آقاي دكتر اطهري- عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصادي

آقاي دكتر پوررضا- نماینده روسای دانشکده ها