• برنامه‌هاي توسعه مديريتي ما در محل كار صورت مي‌گيرد نه در كلاس‌هاي مختلف آموزشي. ژوزف شرسن
  • {jcomments on}مردم نه عليه تغيير، بلكه عليه تغيير داده شدن مقاومت مي كنند. پيتر سنگه
  • عاقل آن نيست كه اشتباه نكند، عاقل آن است كه اشتباه را تكرار نكند. برتراند راسل
  • اعتماد واژه‌اي شكننده است كه آفرينش آن دشوار و از دست دادن آن آسان است. چارلز هندي
  • تا زمان را مديريت نكنيم نمي توانيم چيز ديگري را مديريت كنيم. پيتر دراكه
  • مرد بزرگ بر خود سخت مي‌گيرد و مرد كوچك به ديگران. كنفوسيوس
  • بجوئيد تا بيابيد و بدانيد با زحمت و تلاش چيزي را از دست نمي‌دهيد.  اسوپ، افسانه ‌نويس يوناني