1- اولويت هاي رئيس خود را اولويت خود بدانيد
خود را با اهداف و ارزش هاي کارفرما و سازمان تطبيق دهيد و آنها را در تمام کارهاي خود مد نظر داشته باشيد.

2- ملاک هاي ارزيابي را شناسايي کنيد
شما بايد بدانيد که از ديد مديريت دقيقا کدام مهارت‌ها، رفتارها و فضائل شما مورد قضاوت قرار گرفته و تشويق خواهد شد، سپس روي آنها متمرکز شويد.

3- قابل اطمينان باشيد
آنچه را که گفته ايد، انجام دهيد. حتي به نحوي بهتر از آن! اگر کمتر قول بدهيد و بيشتر عمل کنيد خيلي بهتر است تا اينکه قول هاي زيادي بدهيد اما به آنها عمل نکنيد.

4- پر از انرژي مثبت باشيد

شما نبايد شخص غرغر و و نالان بوده و راهکارهاي مدير يا سازمان را زير سوال ببريد. شما بايد تشويق کننده و الهام بخش باشيد، کسي که همه مايلند در کنار وي کار کنند. بگذاريد همه با ديدن شما انرژي مثبت بگيرند.

5- کارفرماي خود را بهتر از آنچه هست نشان دهيد
کار خود را به موقع و به حرفه اي ترين روش ممکن انجام دهيد. آن دسته از ايده هاي مدير خود را که مي توانند به او و بخش مرتبط با وي کمک کنند عملي ساخته، مسئول به کار گرفته شدن آنها باشيد، مديرتان اينها را خيلي خوب مي بيند!

6- صراحتا اشتباه خود را بپذيريد
هنگام بروز اشتباه و توضيح دادن درباره آن به جاي پرداختن به آنچه غلط انجام داده ايد، بر آنچه آموخته ايد تمرکز کرده و مسئوليت خطاي خود را بپذيريد. براي مثال به جاي گفتن اينکه «نبايد نسبت به نظرات کاربران بي توجه مي ماندم.» به رئيس خود بگوييد: «به نظرم اگر مستقيما با کاربران صحبت مي کردم بهتر بود».

7- نشان دهيد که سازمان يافته عمل مي کنيد
قبل از ترک محل کار خود، براي روز بعد برنامه ريزي کنيد. وظايف خود را به نسبت فوريت و اهميت دسته بندي کنيد و با خود قرار بگذاريد که حداقل دو مورد اول فهرست خود را حتما انجام دهيد.

Pdf_icon_logo

   دريافت نسخه PDF