بشر آينده را مي سازد. آنچه در خيال انسان ها مي گذرد، روزي تحقق خواهد يافت. شتاب تغيير و تحولات بسيار زياد شده است . آيا اين سرعت شتاب حاشيه امنيت انسان ها را تهديد مي کند؟ پيشرفت هاي علمي و تحولات فناوري در زمينه هايي چون مهندسي ژنتيك، فناوري اطلاعات و ارتباطات، بيوانفورماتيك، افق هاي جديدي را در کسب و کار و مديريت سازما ن‌ها گشوده است.
مديران آگاه گوش به زنگ اين تحولات هستند تا از فرصت ها بهره برداري کرده و تهديدات را نيز به فرصتها تبديل کنند.
و بالاخره اينكه کتاب حاضر دربارة چگونگي آينده پژوهي و فرايابي روند آيندة امور و بهره برداري از آن به منظور توسعه و بهبود زندگي شخصي و کاری خواننده بحث مي‌ کند.

future1

دانلود خلاصه کتاب درس هایی از آینده