حجم دولت در کشور ما بزرگ است و هر دولت که می آید، بند ناف گروه یا فعاليت یا صنعت جديدی را .............

دریافت فايل کامل مطلب