نویسنده:

ناشر: ف‍را‏‫، ۱۳۹۱
 
كتاب ساختن براي ماندن، دستاوردهاي يك پژوهش در صدها شركت مورد بررسي را تشريح مي كند .
اين پژوهش معتبر به مقايسه شركت هاي آرماني با ديگر شركت ها پرداخته است . مقايسه شركت ها يي كه مديران و كاركنان آنها ساخته اند كه بماند، با شركت هايي كه شايد تلا ش هايشان تنها تلاشي مذبوحانه بوده است