فواید کار بصورت تیمی و گروهی:

1. سرعت بخشیدن به کار
2.  افزایش عملکرد
3. ایجاد اعتماد و ارتباط
4. آموختن از دیگران
5. کاهش استرس
6. تمرکز بر هدف اصلی
7. بهره بردن از دیگران

دانلود انیمیشن کار تیمی