به نظر شما پيام اين انیمیشن کوتاه چیست؟

فقط با يک تغيير کوچک، جهنم، بهشت مي شود. آن تغيير کوچک در زندگي ما چه مي تواند باشد؟

لطفا پاسخ های خود را به آدرس  ایمیل معاونت طرح و برنامه ارسال فرمایید ().

دانلود انیمیشن