اسرار گانگ هو، شیوه ای شوق آفرین که قدرت عملکرد، هدایت و رهبری را در هر سازمانی با نتایجی شگفت انگیز افزایش می‌دهد. بی تردید شیوه زندگی سرشار از شور و شوق را نیز آموزش می‌دهد.
اصول اعجاب انگیز گانگ هو:

  •     روحیه سنجاب‌ها
  •     شیوه بیدسترها
  •     رهاورد غازها

يكي از اجزاي موفقيت انرژي است. شور و اشتياق يك انرژي مثبت است. من به اين باور رسيده ام كه ذهن هاي انسانها، وقتي درفكر هدفي مشترك هستند بسان يك سري كامپيوترهاي پيوسته به هم كار مي كنند. در نهايت، آنها بيشتر از زماني كه تنها  عمل مي كنند، موفق مي شوند. اگر مي خواهيد آدمي سرشار از شور و شوق باشيد، فقط تصميم نگيريد كه شور و شوق داشته باشيد. به گونه اي پيوسته، آگاهانه و سامان يافته گانگ هو باشيد، با شو ق زندگي كنيد و اگر قصد داريد سازماني را از ركود خارج كنيد و به شور و شوق برسانيد، بهتراست اطمينان حاصل كنيد كه كارگزاران شما كه قرار است اين تغيير را ايجاد كنند زندگي سرشار از شورو نشاطي را مي گذرانند. البته دانش رسيدن به شور و شوق گانگ هو مهم است. اما مهم، اجراي ان است. به آن عمل كنيد. حالا. امروز

 دانلود خلاصه کتاب 

Book-Gung-Hocd7ea7

 دانلود خلاصه کتاب