آيا از خود پرسيده ايد که چرا اکثر ما از شنبه ها متنفريم. از غروب جمعه به بعد ماتم ميگيريم که اي خدا، فردا دوباره شنبه شد و من بايد دوباره سر کار بروم. به راستي چرا؟ چرا از شنبه ها متنفريم. در حالي که شنبه روزي است که ما از ظهر پنجشنبه و سپس جمعه در تعطيلي به سر برده ايم و بايد با انرژي بيشتري نسبت به روزهاي ديگر در سرکارهايمان حاضر شويم.

اکثر افراد صبح شنبه گويي به شکنجه گاه ميروند. بيشتر افراد تقريبا تا ساعت 11 الي 12 ظهر شنبه سردرگم و گيج هستند.

دليل بسيار مهمي که ما از شنبه ها متنفريم اين است که در زندگي هدفي نداريم و مجبور هستيم سخت براي ديگران کار کنيم تا ديگران به اهدافشان برسند.

دانلود کتاب از شنبه ها متنفرم

azshanbehha

دانلود کتاب از شنبه ها متنفرم