در اين كتاب با فن زبان رفتار آشنا مي شويد تا به هنگام گفت وگو با افراد با رعايت لحن صدا، تغييرات چهره و حركات بدنشان ذهنشان را بخوانيد و به عكس مراقب حالات و حركات خود باشيد و آن را به دلخواه تحت كنترل قرار دهيد.

همچنين مي آموزيد كه چگونه عوامل صوتي، بياني و بصري با هم بيامیزيد، پيام خود را برسانيد و سپس با رعايت اوضاع و احوال مخاطب، با موثرترين شيوه آن را منتقل كنيد.

ضمنا تحقیقات نشان می دهد که حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران می گذرد . به همین دلیل کیفیت زندگی هر کس بستگی به کیفیت ارتباطات او با دیگران دارد .

در این کتاب اصولی را می آموزید تا با توجه به نوع شخصیت ، تفاوتهای فردی ،نیازهای روانی و ... نیرویی را در خود به وجود آورید تا در هر شرایطی که به سر می برید و با هر کسی که روبه رو هستید ، در افراد نفوذ کنید و... 

دانلود  خلاصه کتاب

goldkey