photo 2017-01-21 08-37-16

 

 

 

 "در عصر انفجار اطلاعات و زمانه اي كه آموخته ها به سرعت كهنه مي شوند، آن چه مهم است ميزان دانسته هاي ما نيست بلكه سرعت يادگيري ما است." در حال حاضر مديران بايد تنها نقش مربي و راهنما را براي همكاران توانمند خود كه رضايت مشتريان را برآورده مي كنند بر عهده داشته باشند.

KOHNEKAR

دانلود خلاصه کتاب 

 یک رهبر،
افراد را به جایی که می خواهند، می برد
یک رهبر عالی،
افرادی را که لزوما قصد رفتن ندارند، می برد به جایی که "باید" باشند.