بيش از يك قرن از تشكيل سازمان هاي الگو گرفته شده از سازمان هاي غربي در كشورمان مي گذرد، اما سؤال اينجاست كه چه تعداد از مديران و كاركنان فعال در اين سازمان ها افكار، ديدگاه ها، تجارب، آموخته ها و اندوخته هاي تجربي و علمي خود را مكتوب و مستند نموده اند؟ چه بخشي از دانش نهفته در تغييرات مديريتي و فرآيند آن به قلم مديران و كارشناسان به رشته تحرير درآمده است؟ چه بخشي از اين تجارب به نسل هاي بعدي انتقال خواهد يافت؟ هدف اين كتاب كمك به كاركنان، كارشناسان، متخصصان و به ويژه مديران سازمان هاي كشور براي پي بردن به ماهيت و ارزش دانش سازماني نهفته در زواياي تجارب آنها و نيز ياري رساندن به آنان در مسير ثبت و مستندسازي اين تجارب است.

مستندسازی تجربیات مدیران
نویسنده:  سعید جعفری مقدم

Mostanadsazi

دانلود خلاصه کتاب