كتاب با مقدمه‌اي از مترجمان و پيشگفتار نويسنده آغاز مي‌شود و فصل اول ان به ضرورت تغيير در مديريت دولتي اشاره دارد. نويسنده معتقد است الزامات متعددي مديريت دولتي را دستخوش دگرگوني و تحول كرده است، حمله به بخش دولتي، تغيير نظريه اقتصادي حاكم، جهاني شدن از زمره رخدادهائي است كه مديريت دولتي را مجبور به تغيير كرده است.
در فصل دوم كتاب الگوي سنتي اداره امور دولتي به تفصيل توصيف شده است. البته اين الگو در دوره خود يك نهضت اصلاحي محسوب شده است، نهضتي كه درآن سازمانهاي دولتي بايد به صورت يك نهاد حرفه‌اي و با يك طبقه نخبه اداري براساس قوانين و مقررات غيرشخصي عمل نمايند. اين ساختار سلسله مراتبي، رسمي و منضبط بوده و روابط غير رسمي در آن جائي ندارد.
اصولي كه ساختار سنتي برآن استوار گرديده است عبارتند از:
1. اصل ثابت بودن و رسمي بودن دامنه اختيار قانوني
2. اصل سلسله مراتب اداري و درجه‌بندي سطوح اختيار
3. اصل ثبت و ضبط رخدادهاي اداري
4. تخصصي بودن انجام امور در هر شنل و منصب اداري
5. تبعيت از قوانين و مقررات جامع و پايدار اداري

مولف: آون هيوز
مترجم: سيدمهدي الواني، سهراب خليلي شوريني، غلامرضا معمارزاده

وضعیت: مجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانلود خلاصه کتاب

dolatinovin