اين کتاب در مورد تكميل مهارت هاي رهبري و مديريت، در راستاي پيشگيري از اشتباهات رايجي است که مديران درباره ي کارمندان تحت کنترل خود، انجام مي دهند . در حقيقت مديران از زماني که قابيل سعي کرد هابيل را تحت سلطه ي خود قرار دهد ، چنين اشتباهاتي را مرتكب شده اند. اين اشتباهات اگر براي شما خطرناك نباشد، براي سازمان شما مهلك مي باشد، اما اگر بدانيد اين خطاها چه هستند نبايد هيچگاه چنين اشكال هايي در ماهيت، روش و قضاوت اداره ي خود داشته باشيد .

خوشبختانه اين اشتباه ها خيلي زياد هم نيستند و من فقط سيزده اشتباه مهلك را شناخته ام. در ميان صد مؤسسه اي که گروه "فورچون" در کشورهاي آمريكا، کانادا و استراليا با آنها کار مشاوره انجام داده است، ما با دقت تمام اشتباه هاي رايجي را که در شرايط کاري سخت اتفاق مي افتد، فهرست بندي کرده ايم .
عبارت هايي که براي تشريح اين موقعيت ها به کار مي رود، متفاوت هستند . اما مشكلات شناسايي شده کم هستند . اين کتاب سيزده تله رايج را طوري نشان مي دهد که هرگز دوباره گرفتار آن نشويد.

اشتباه مهلک 1 : عدم مسئولیت پذیری
اشتباه مهلک 2 : عدم موفقیت در ایجاد پیشرفت در کارمندان
اشتباه مهلک 3 : سعی در کنترل نتایج به جای تأثیر بر افکار
اشتباه مهلک 4 : پیوستن به یک گروه نا مناسب
اشتباه مهلک 5 : مدیریت یکـسان بر افراد
اشتباه مهلک 6 : فراموش کردن اهمیت سود
اشتباه مهلک 7 : تکیه بر مشکلات به جای اهداف
اشتباه مهلک 8 : دوست به جای رئیس
اشتباه مهلک 9 : ناتوانی در ایجاد استانداردها
اشتباه مهلک 10 : عدم موفقیت در آموزش به کارکنان
اشتباه مهلک 11 : نادیده گرفتن بی کفایتی کارمندان
اشتباه مهلک 12 : قدردانی صرف از کارمندان برجسته
اشتباه مهلک 13 : سعی در تحت نفوذ قرار دادن دیگران

13-eshtebah-mohlek-modiran

دانلود خلاصه کتاب