چگونگی و روش گردآوری، مدیریت و کاربرد اطلاعات سرنوشت برد و یا باخت شما را رقم می‌زند. اكنون به دست آوردن اطلاعات درباره دیگران و بازاری كه جهانی شده است آسانتر است. برندگان كسانی خواهند بود كه بابرپا كردن یك «دستگاه عصبی دیجیتالی سراسری» جریان اطلاعات را میان همكاران و مشتریان ساده و روان كرده و در سایه آن به بهینه سازی و یادگیری بپردازند.

نویسنده: بیل گیتس
بازگردان: دکتر عبدالرضا رضایی نژاد

دانلود خلاصه کتاب

kasbokar

دانلود خلاصه کتاب