نقشه استراتژي به اندازه كارت امتيازي متوازن خلاقانه است. مديران نمودي بصري از استراتژي مي‌يابند كه طبيعي و قدرتمند است. مديري در ابتداي سخنانش در كنفرانسي گفته است: «من نقشه‌هاي استراتژي را دوست دارم.» وقتي نقشه‌هاي استراتژي سازمان‌هاي مختلف را بر روي ديوار اتاق‌ها نصب كرديم، بسياري از افراد از فرصت خوردن چاي براي مطالعه ‌اين نمودارها استفاده مي‌كردند و حتي نقشه‌هاي استراتژي سازمان‌هايي را که كاملاً با سازمان خودشان متفاوت بود، مرور مي‌كردند. آنها اغلب نقشه‌اي مي‌كشيدند و برخي اهداف مهم را در آن لحاظ مي‌كردند.

اجراي موفق استراتژي به سه جزء نياز دارد:
مديريت استراتژي + سنجش استراتژي + توصيف استراتژي = نتايج فوق‌العاده
فلسفه سه جز فوق بسيار ساده است:
• آنچه را نمي‌توانيد بسنجيد (جز دوم)، نمي‌توانيد مديريت كنيد (جز سوم)
• آنچه را نمي‌توانيد توصيف كنيد، نمي‌توانيد بسنجيد. (جز اول)

MakeThumbnail.aspx دانلود خلاصه کتاب