سختی کار کجاست؟
از زبان بن هاروویتز : “سختی کار، تعیین هدف بزرگ، مهیج و جسورانه نیست؛ سختی کار، اخراج آدم ها بخاطر نرسیدن به آن هدف بزرگ هست. سختی کار، استخدام انسان های عالی نیست؛ سختی کار وقتی است که این انسان های عالی کم کم خود را محق می دانند و چیزهای نامعقول طلب می کنند. سختی کار چیدن ساختار سازمانی نیست؛ سختی کار، برقراری ارتباط بین آدم ها در ساختاری است که طراحی کرده اید. سختی کار، دیدن رویاهای بزرگ نیست؛ سختی کار، نیمه شب از خواب پریدن با عرق سرد است وقتی آن رویا به کابوس تبدیل شده است.”

البته برای این سختی ها هیچ نسخه واحدی وجود ندارد و این کتاب نیز قصد دادن نسخه نداشته است بلکه تجربه های بن هاروویتز است در طی سال ها.

بن هاروویتز

سعید قدوسی نژاد

 

hard

دانلود خلاصه کتاب

دانلود نسخه صوتی کتاب