مدیریت بدین نتیجه رسیده است که باید نیروی محرکه را از برون انسان به درون او منتقل کرد و به او آگاهی داد، اهداف کار را برای او روشن ساخت و به او حق انتخاب داد. به جای اینکه به افراد بگویند که چه انجام بدهند و چگونه و کی انجام بدهند، بهتر است به آنان توانایی ببخشند که خود مشکلات خود را حل کنند و برای خود تصمیم بگیرند، احساس اعتماد به نفس پیدا کنند و مسؤلیتهای مدیریت را خود به عهده گیرند.

همه این موارد و موارد دیگری که به تفصیل در این کتاب مورد بحث قرار گرفته اند، توانمند شدن نامیده می شود. در منابع علمی جدید مدیریت، مفهوم توانمند شدن به صورتهای مختلف نمود یافته است، تجویزهایی در مورد روابط دوستانه با کارکنان، حساسیت مدیران در قبال نیازها و انگیزه های، درگیر کردن کارکنان، حلقه های کیفیت و اکنون سخن از این است که مدیران و سرپرستان چگونه باید توانمند کردن را بیاموزند. شما در این باره چه نظری داری ؟ آیا مایلید دیدگاههای خودتان را در مورد تواناسازی کارکنان مورد بررسی یا تجدید نظر قرار دهید ؟ آیا تمایل دارید با توانمندسازی زیردستان اثربخشی کارهایتان را افزایش دهید ؟ و آیا مایلید با استفاده از شیوه های برتر واگذاری کار و مسئولیت به فراغت بیشتر، کارایی بالاتر، و روابط بهتر با کارکنان دستیابی پیدا کنید ؟ اگر چنین است، این کتاب به همین منظور تدارک دیده شده. ابتدا خود ارزیابی را انجام دهید ، سپس خلاصه مطالب کتاب را مطالعه کنید.


مترجم: بدرالدین اورعی یزدانی
نویسندگان: کیم کمرون و دیوید وتن
خلاصه شده توسط : ایرج هاشمی
 
thumb Picture 009