امروزه سازمان ها با با بحرانی به نام کارکنان نامرئی مواجهند ، کارکنان نامرئی افرادی هستند که :

1.در سازمان ها در حاشیه مانده اند و کسی به آنان توجه و اهمیتی نمی دهد .

2.کارکنانی که رفع تکلیف می کنندیعنی  کار را ظاهری و صوری انجام می دهند یا ظاهراً خودشان را مشغول نگه میدارند یا کمتر به کار گرفته می شوند .

3.کارکنان نامرئی افرادی هستند که از این و آن و همکاران و مدیریت شکایت می کنند .

4.کارکنان نامرئی افرادی هستند که احساس نادیده گرفته شدن می کنند .

5.کارکنان نامرئی افرادی هستند که کسی از آنان قدر شناسی نمی کند و به آنان بی اعتنا هستند .

آنان معتقدند که چرا وقتی کسی به دستاوردهای ما توجه ندارد ، برای درخشیدن و خلاقیت به خود زحمت دهیم . ممکن است در فهرست بعدی نفرات اخراجی باشیم .

 « چرا کارکنان احساس نامرئی بودن می کنند ؟ » 

آدریان رابرت گوستیک، چستر التون، علی پورقاسمی (مترجم)

دانلود خلاصه کتاب

hidden