کتابی که پیش روي شما است، حاصل سالها تدریس و مدیریت در دستگاه هاي اجرایی و ستادي اعم از داخل و خارج از کشور است. این کتاب با رویکردي متفاوت نسبت به سایر کتابهاي رشته مدیریت به مسایل و مشکلات مدیریت در سازمان هاي اداري پرداخته و به روشی متمایز اندرزها، توصیه ها و رهنمودهایی را در بیست و چهار فصل و در 1404 پیام به مدیران محترم به ویژه مدیران جوان امروز و سرمایه هاي گران سنگ نظام مدیریتی کشور در افق ایران 1404 که به دلیل حجم کارها، مشکلات و پیچیدگیهاي وظایف، فر صت چندانی براي شرکت در کلاس ها و دوره هاي آموز شی مدیریت ندارند، تقدیم نموده ا ست تا آنان با هر سطحی از تحصیلات و با هر گرایش تحصیلی و با هر میزان تجربه مدیریتی بتوانند از این کتاب به عنوان مشاوري امین و راهنمایی همراه بهره مند شوند.

دانلود خلاصه کتاب

1404p