تصور میکنید استراتژی موفقی دارید، اما آیا واقعاً اینگونه است؟
معمولاً ایده‌ها و برنامه‌های زیادی برای رسیدن به استراتژی در ذهن یا روی کاغذ دارید، اما بسیاری از این ایده ها و اقدامات با هم در تضادند. برای دستیابی به استراتژی مناسب باید بزرگ باشید یا سریع؟ باید اقیانوس آبی خلق کنید یا انطباقی عمل کنید؟ باید به دنبال بازی برد باشید یا دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را از ذهنتان پاک کنید؟ در محیط کسب وکاری که هر روز با سرعت بیشتری تغییر میکند و پیچیده تر و نامطمئن تر میشود، هیچگاه انتخاب رویکرد مناسب به استراتژی تا این اندازه مهم یا دشوار نبوده است. ریوز، هانِس و سینها از گروه مشاورۀ بوستون در این کتاب روش آزمایش شده ای برای تصمیم گیری دربارۀ رویکرد بهینه به استراتژی پیشنهاد میدهند.

 

دانلود خلاصه کتاب

 ysns