هدف کتاب 2020 آن است که آینده را پیش بینی کند و از این طریق نقش مهندسین در آینده را معین کند.اگر چه این موضوع به خودی خود جالب توجه می باشد اما قصد بر آن است که از پروژه مهندسی 2020 در یک پژوهش دیگر برای تعیین وضعیت آینده آموزش مهندسی در آمریکا استفاده نمود.

منتظر نمی مانیم که زمان بگذرد و در برابر آنچه که پیش می آید  عکس العمل نشان دهیم

نویسنده:فرهنگستان ملی مهندسی آمریکا

ترجمه:امیرحسین سرداری زاده

2020

 دریافت خلاصه کتاب