پیچیدگی از مشکلات عصر حاضر است. همه ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل دشوار و ناگزیری رو به رو می شویم و باید برای حل آن ها چاره ای بیندیشیم. بسیاری از علمای علوم اجتماعی به خیال چنین چاره هایی بوده و کوشش زیادی در این راه داشته اند. هر چند این تلاش ها بی ثمر نبوده، ولی هر یک با آفاتی نیز همراه بوده اند. ساده انگاری شایع ترین این آفات است. این کتاب تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانی هایی که از این رهگذر سازمان ها را گرفتار می کنند.

پیتر سنگه در این کتاب، توضیح می‌دهد که اگر کسی می‌خواهد یک سازمان یادگیرنده بنا کند (یا سازمان فعلی خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کند)  باید در ایجاد و توسعه‌ی پنج حوزه، سرمایه گذاری نماید. او این پنج حوزه را به شکل زیر فهرست می‌کند:

  • تفکر سیستمی
  • قابلیت‌های شخصی
  • مدل‌های ذهنی
  • چشم انداز مشترک
  • یادگیری تیمی

B0002EY19A. SR1000

دریافت خلاصه کتاب (40 صفحه)

دریافت خلاصه کتاب (یک صفحه)