کتاب "ذهن استراتژیست،‌ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی" با هدف عادت دادن ذهن به «استراتژیک» اندیشیدن توسط مجتبی لشکربلوکی و سید حسین جلالی نوشته شده است. این کتاب با طرح ده اصل تفکر استراتژیک، ابزارهای مرتبط به هرکدام و نمونه‌هایی از به‌کارگیری این اصول در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دنیا سعی دارد مفهوم تفکر استراتژیک را به دور از تعاریف دانشگاهی رایج، در یک قالب کاربردی و عملیاتی به مخاطب ارائه کند تا مخاطبی که این کتاب را می‌خواند دستورالعملی برای به‌کارگیری تفکر استراتژیک در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود در اختیار داشته باشد. از دیگر ویژگی های این کتاب، بیان مثال ها و تجربیات در سه سطح فردی، سازمانی، و ملی است که سبب می شود افراد با جایگاه‌های مختلف در سطوح مختلف بتوانند از این کتاب بهره ببرند. البته، برای بهره مندی از این کتاب، آشنایی مختصری با مفاهیم استراتژی لازم است.

صفحه 1

دریافت کتاب