اخبار

13-rahbordi
۹۹/۰۳/۰۶

برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي راهبردي...

سيزدهمين جلسه شوراي راهبردي دانشگاه با دستوركار «بررسي فرصت­ها و تهديدهاي دانشگاه» سه ­شنبه، 30 ارديبهشت ماه با حضور جناب آقاي دكتر كافي و ساير اعضاي شوراي راهبردي دانشگاه برگزار گرديد. در اين جلسه فهرست...
12rahbordi
۹۹/۰۲/۲۷

برگزاری دوازدهمين جلسه شورای راهبردی...

دوازدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «بررسی نقاط قوت و ضعف حوزه­های دانشگاه» سه­شنبه، 23 اردیبهشت ماه با حضور جناب آقای دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه...
11-rahbordi
۹۹/۰۲/۲۰

برگزاری يازدهمين جلسه شورای راهبردی...

یازدهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «مرور انتظارات ذی­نفعان درونی و بیرونی دانشگاه» سه شنبه، 16 اردیبهشت ماه با حضور جناب آقای دکتر کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید و...