تماس با ما- آموزش و بهسازي منابع انساني

آدرس: مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، پرديس دانشگاه، سازمان مركزي، معاونت طرح و برنامه، واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

1

عاطفه اطهري

كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني

320

38802322

2

محسن کاردان

مسئول امور اداری و عمومی

308

38802329