گزارش عملکرد- آموزش و بهسازي منابع انساني

 

گزارش عملکرد سال 1390

1- تشكيل 22 جلسه كميته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني.

2- نيازسنجي آموزشي جهت تدوين تقويم آموزشي سال 1391 از طريق:

 • نظرسنجي از مديران دانشگاه (مديران ارشد و مياني) در خصوص دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران، اعضاي هيأت علمي و كاركنان.
 • نظرسنجي از كارشناسان خبره دانشگاه در خصوص دوره‌هاي آموزشي ويژه كاركنان.

3- برگزاري دوره‌هاي آموزشي شامل:

 • 10 دوره آموزشي معادل 5234 نفرساعت براي مديران (3 دوره آموزشي براي مديران مياني و 7 دوره آموزشي براي مديران سرپرستي).
 • 13 كارگاه آموزشي معادل 876 نفرساعت براي اعضاي هيأت علمي.
 • 43 دوره آموزشي معادل 17600 نفرساعت براي كاركنان (12 دوره تخصصي و 31 دوره عمومي).
 • برگزاري دوره هاي آموزشي به تفکيک:

حوزه رياست - معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي- معاونت اداري و مالي- معاونت دانشجويي- معاونت پژوهشي- دفتر نظارت و ارزيابي- دانشكده ادبيات- دانشكده الهيات- دانشكده تربيت بدني- دانشكده دامپزشكي- دانشكده علوم- دانشكده علوم اداري- دانشكده علوم تربيتي- دانشكده علوم رياضي- دانشكده كشاورزي- دانشكده كشاورزي شيروان- دانشكده معماري و شهرسازي- دانشكده منابع طبيعي- دانشكده مهندسي

( گزارش دوره هاي برگزار شده در سال 1390 )

  4- الكترونيكي نمودن فرم‌هاي نظرسنجي دوره‌هاي آموزشي و تجزيه و تحليل نتايج آن.

  5- تهيه فرم‌هاي "سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي" و ارسال آن (براي 5 دوره آموزشي) به واحدهاي مربوطه و بازبيني و اصلاح آن بر اساس نظرات دريافتي.

  6- همكاري و تعامل با واحد آموزش در دانشگاه‌هاي حضرت معصومه (س) قم، صنعتي شاهرود، تربيت معلم سبزوار، بيرجند، اصفهان، شيراز، شهيد بهشتي تهران، صنعتي شريف و تربيت مدرس تهران جهت تبادل تجربيات.

  7- مطالعه بيش از بيست عنوان مقاله و كتاب مرتبط با هدف ارتقاي نظام آموزشي جهت ارزيابي دوره‌ها، تهيه تقويم آموزشي.

  8- اعزام كاركنان دانشگاه به 32 دوره‌، سمينار و كنفرانس‌هاي ملي و بين المللي خارج از دانشگاه.

  9- بروزرساني مستمر سامانه آموزش منابع انساني دانشگاه.


   

   

  ابتدای صفحه


   

   

  گزارش عملکرد سال 1389

  1. تشكيل 46 جلسه كميته آموزش و بهسازي منابع انساني
  2. اتمام طرح مطالعاتي بازطراحي نظام آموزش و بهسازي منابع انساني (مديران، اعضاي هيات علمي و كاركنان) دانشگاه فردوسي مشهد.
  3. ارائه تقويم آموزشي براي منابع انساني دانشگاه به تفكيك موارد ياد شده.
  4. تدوين دستورالعمل شركت در دوره، كارگاه و سمينار خارج از دانشگاه، دستورالعمل پرداخت حق‌التدريس مدرسين دوره‌هاي آموزشي، راهنماي عمل مدرسان و مربيان دوره‌هاي آموزشي دانشگاه، دستورالعمل صدور گواهينامه آموزشي المثني، مقررات و ضوابط شركت در دوره‌هاي آموزشي كارمندان دانشگاه (آيين‌نامه انضباطي) و دستورالعمل چگونگی سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي منابع انسانی دانشگاه.
  5. برگزاري 21 دوره آموزشي براي كاركنان دانشگاه طبق تقويم آموزشي (معادل 14312 نفر- ساعت) و 47 دوره آموزشي به درخواست ساير واحدها (معادل 22821 نفر- ساعت).
  6. برگزاري 6 كارگاه آموزشي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه (معادل 1556 نفر- ساعت).
  7. برگزاري 1 كارگاه آموزشي براي مديران دانشگاه (معادل 80 نفر- ساعت).
  8. اعزام كاركنان به 19 دوره آموزشي در خارج از دانشگاه (معادل 527 نفر- ساعت).
  9. بهينه‌سازي مستمر و تصحيحات موردي سامانه آموزش كاركنان.
  10. ثبت 2500 عدد گواهينامه‌ آموزشي همكاران دانشگاه كه تاكنون در سيستم آموزش كاركنان ثبت نگرديده بود.
  11. تهيه و ارائه گزارش مربوط به گواهينامه‌هاي ثبت ‌نشده در سيستم آموزش كاركنان به مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه.
  12. انجام نيازسنجي آموزشي در سطح شاغل جهت تدوين تقويم آموزشي سال 90.
  13. تدوين شاخص‌هاي بهبود بهره‌وري آموزش و بهسازي منابع انساني

  ابتدای صفحه


   

  گزارش عملکرد سال 1388

   • انتقال واحد آموزش و بهسازي منابع انساني از معاونت اداري و مالي به معاونت طرح و برنامه.
   • انجام طرح مطالعاتی بازطراحی نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی (مديران، اعضاي هيات علمي و كاركنان) دانشگاه فردوسی مشهد.
   • تشکيل 20 جلسه کميته آموزش و بهسازی منابع انسانی.
   • برگزاری 453185 نفر- ساعت آموزش (32 دوره آموزشي).

    ابتدای صفحه