معرفی- بودجه


   

  شرح وظايف

  1. تدوين و بازنگري خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به پيش‌بيني،‌ تامين، تخصيص و هزينه‌كرد بودجه دانشگاه و پيشنهاد به هيات رئيسه و هيات امنا.
  2. پيش‌بيني و تنظيم بودجه ساليانه با رويكرد عملياتي و هدايت درآمدها و هزينه‌ها منطبق با اهداف و سياست‌هاي دانشگاه.
  3. تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طرح و تصويب در هيات امنا.
  4. پيشنهاد اصلاحيه و يا متمم بودجه ساليانه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
  5. پيش‌بيني و پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه جهت انعكاس در لايحه بودجه كل كشور.
  6. مطالعه و ساماندهي نظام بودجه‌نويسي و تهيه مدل بودجه دانشگاه.
  7. مطالعه راهكارهاي كاهش هزينه
  8. ساستگذاری در جهت شناسایی و جذب منابع مالی متنوع و پایدار
  9. فراهم نمودن زیرساخت های لازم در جهت استقلال مالی دانشگاه
  10. تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي با مراجع ذيربط.
  11. ارايه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، اداري، خدماتي و رفاهي، مطالعه و مقايسه فضاهاي فيزيكي و كالبدي دانشگاه با سرانه‌ها، شاخص‌ها و استانداردها.
  12. بررسي و مشخص كردن نيازها و اولويتهاي عمراني دانشگاه و پيشنهاد پروژهاي مربوطه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت طرح و تصويب در كميسيون‌هاي مربوطه آن معاونت.
  13. تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان رضوي.
  14. پيشنهاد پروژه‌هاي مورد نياز دانشگاه جهت تامين اعتبار از رديفهاي متمركز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
  15. بررسي قوانين و مقررات مرتبط با بودجه جهت مشخص نمودن موارد مرتبط با دانشگاه و بررسي اثرات آن.
  16. تدوین آئین نامه هایمالی و معاملاتی متناسب با نیازهای واحدهای ویژه
  17. ابلاغ اعتبارات و تخصيص بودجه معاونتها و دانشكده‌ها.
  18. ابلاغ بخشنامه بودجه، سياست‏ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي پيش‌بيني بودجه ساليانه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها.
  19. تجزيه و تحليل عملكرد بودجه به منظور كنترل هزينه‌ها و تحقق درآمدها.
  20. نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه‌اي بودجه ساليانه با سالهاي قبل.
  21. تهيه گزارشهاي منظم و مرتبط با بودجه.
  22. توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سالانه بين طرح‌هاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به مراجع ذيصلاح.
  23. تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اعلام شده سالانه بين طرحهاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به اداره كل خزانه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
  24. تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني، متمركز و از محل درآمد اختصاصي به تفكيك پروژه‌ها و فصول هزينه.

  ابتداي صفحه


   

  كميته/ شورا

  شورای عالی سیاستگذاری بودجه

  شرح وظايف شورا:

  • سياستگذاري طرح‌هاي منابع انساني دانشگاه که داراي بار مالي مي‌باشد
  • سياستگذاري نحوه انعقاد قراردادها و معاملات در سطح دانشگاه
  • سياستگذاري جذب اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي
  • سياستگذاري هزينه‌هاي توسعه ساختار اداري دانشگاه
  • تدوين ضوابط اجرايي بودجه و سياستگذاري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت
  • پيگيري اجراي طرح‌ها و مصوبات مالي
  • سياستگذاري واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي
  • برنامه‌ريزي در راستاي کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و صرفه‌جويي مالي در دانشگاه
  • اتخاذ تدابير لازم براي تحقق درآمدهاي عمومي و اختصاصي و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمدي
  • نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه و همچنين نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌ها

   

   

  اعضاء شورای عالی سیاستگذاری بودجه

  رديف

  نام و نام خانوادگي  

  سمت  

  1

  دکتر محمد کافی

  رئیس دانشگاه، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

  2

  دکتر محمد لگزيان  

  معاون طرح و برنامه دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

  3

  دكتر يعقوب مهارتي

  سرپرست مديريت برنامه و بودجه دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

  4

  سعید بهزادیفر

  معاون مدیر برنامه و بودجه دانشگاه  

  5

  مريم نوري  

  كارشناس برنامه و بودجه  

  6

  ناعمه حامدي‌نيا

  كارشناس برنامه و بودجه  

  شورای عمراني

  شرح وظايف شورا:

  1. برنامه‌ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه

  2. مطالعه و بررسي نحوه عملكرد و اجراي طرحهاي عمراني و ارائه رهنمودهاي مناسب جهت افزايش پيشرفتهاي فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي مورد نظر

  3. بررسي و نظارت در مورد وضعيت پيشرفتهاي ساختاري طرحهاي عمراني و هماهنگي‌هاي لازم جهت رفع مشكلات پيمانكاران و مهندسان مشاور

  4. مطالعه و تهيه و تنظيم طرح فضاهاي كالبدي مورد نياز دانشگاه و پيشنهاد به  هيأت امناي دانشگاه جهت تصويب

  5. تعيين و تبيين خط‌مشي امور مربوط به طرحهاي عمراني و عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني

  6. ارزشيابي و بازرسي عمليات اجرايي و نظارت بر اجراي طرحهای عمراني و ارائه راه حلها و تشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور پيشبرد و تسريع در اجراي فعاليتهاي عمراني

  7. صدور مجوز جهت انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصات

  8. بررسي و اظهار نظر درباره اموري كه به آن ارجاع مي‌شود.

  اعضاء شورای عمراني

  رديف 

  نام و نام خانوادگي 

  سمت 

  1

  دکتر محمد کافی

  رئیس دانشگاه، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی


  دكتر محمد لگزيان 

  معاون طرح و برنامه دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصادی

  3

  دكتر ابوالفضل باباخاني

  معاون اداري و مالي دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده  مهندسي

  4

  دكتر يعقوب مهارتي

  سرپرست مديريت برنامه و بودجه دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصادی

  5

  دکتر محمد علی باقرپور

  مدیر مالی دانشگاه، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

  6

  محمد رضا اكبرزاده 

  مدير ساختمان‌ها و تاسيسات دانشگاه، عضو هيات علمي دانشكده کشاورزي 

  7

  سعید بهزادیفر

  معاون مدیر برنامه و بودجه

  8

  مريم نوري

  كارشناس برنامه و بودجه 

   

  ابتداي صفحه

   


   

  كاركنان

  رديف 

  نام و نام خانوادگي 

  سمت 

  شماره اتاق 

  شماره تماس 

  1

  مريم نوري 

  كارشناس  بودجه 

  306

  38802316

  2

  ناعمه حامدي‌نيا

  كارشناس  بودجه

  306

  38802330

   

  ابتداي صفحه

  اطلاعیه ها