گزارش عملکرد- بودجه

 

گزارش عملکرد سال 1390

  1-     پيگيري جهت دريافت ابلاغ موافقت‌نامه بودجه تفصيلي سال 1389 دانشگاه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

  2-     تهيه و ارسال اصلاحيه موافقت‌نامه‌ بودجه تفصيلي سال 1389 دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت بررسي كارشناسي و ابلاغ آن به دانشگاه.

  3-     ارسال اطلاعات مورد نياز (در زمينه موافقت‌نامه‌هاي‌‌ بودجه‌ تفصيلي) براي سازمان دارايي و ديوان محاسبات استان.

  4-     برآورد كسري اعتبارات (هزينه‌اي و پروژه‌هاي عمراني) دانشگاه در سال 90 و ارسال نامه به مراجع ذي‌ربط.

  5-     تكميل فرم‌هاي سامانه لايحه بودجه جهت بررسي كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و انعكاس در لايحه بودجه سال 1391 كل كشور.

  6-     درخواست و پيگيري افزايش درآمد اختصاصي سال 1390 دانشگاه در قالب برنامه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

  7-     تكميل و ارسال فرم‌هاي "موافقت‌نامه تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سال 1390 (مربوط به طرح‌هاي ملي)" به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از طريق سامانه مبادله موافقت‌نامه، بررسي فرم‌ها و ارائه مستندات مورد نياز در جلسه با حضور كارشناس محترم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، دريافت ابلاغ موافقت‌نامه، بازديد معاون محترم عمراني و كارشناس محترم معاونت مذكور از پروژه‌هاي ملي داراي مطالبات جهت تامين اعتبار مورد نياز.

  8-     تكميل فرمهاي "موافقت‌نامه تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سال 1390 دانشگاه (مربوط به طرحهاي استاني و ملي استاني شده)"، ارسال به معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان رضوي از طريق سيستم نظارت 4 و دريافت ابلاغ آن.

  9-     تكميل و ارسال فرم‌هاي اطلاعات پروژه‌هاي عمراني پيشنهادي دانشگاه براي تامين اعتبار از محل رديف‌هاي متمركز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1390.

  10-  تكميل فرمهاي "پيشنهاد طرح تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي جديد براي بررسي در كميسيون موضوع ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران" مربوط به 7 پروژه جديد از طريق سامانه مربوطه، ارسال فرم‌ها به همراه نسخه مجلد و الكترونيكي گزارش‌هاي توجيهي، گزارش‌هاي فهرست وارسي و مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي به دبيرخانه كميسيون در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، بازديد كارشناسان محترم معاونت مذكور از دانشگاه، حضور در جلسه  كميسيون جهت بررسي طرح‌ها، حضور در جلسه معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان رضوي جهت پيگيري موضوع و دريافت تصويب يك طرح با متراژ 6000 مترمربع.

  11-  جمع‌آوري و ارسال مستندات مربوط به مطالبات پيمانكاران پروژه‌هاي ملي خاتمه يافته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت تامين اعتبار از رديف 104000 تملك دارائي‌هاي مالي.

  12-  برگزاري جلسه در خصوص وضعيت بودجه دانشگاه در سال‌هاي 89 و 90 با نمايندگان وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري.

  13-  بازنگري "مدل محاسبه حق مديريت مديران عضو هيأت علمي دانشگاه" و "مدل تعيين تعداد معاونين دانشكده‌ها" به سفارش هيأت رئيسه.

  14-  برگزاري 13 جلسه كميته بودجه به منظور اتخاذ تصميم در مورد نحوه تخصيص بهينه اعتبار به واحدها.

  15-  تهيه و ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌ها (فصل اول و ساير فصول) به معاونت اداري و مالي طي مراحل ذيل:

  • گردآوري درخواست‌هاي واصله از واحدها
  • اولويت‌بندي درخواست‌ها جهت تخصيص اعتبار
  • ابلاغ تخصيص به معاونت اداري و مالي
  • اطلاع‌رساني به واحد در خصوص موارد اختصاص يافته

  16-  تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگاه به صورت ماهانه پس از انجام تخصيص هر ماه و ارائه به رئيس محترم دانشگاه.

  17-  ارسال اطلاعات مربوط به بازنشستگان سال 1390 دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت دريافت اعتبار پاداش پايان ‌خدمت.

  18-  جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تكميل فرم‌هاي مربوط به بار مالي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها، بازنشستگان با سي سال سابقه از معاونت اداري و  مالي و ارسال فرمهاي مذكور همچنين فرم مربوط به بار مالي اعضاي هيات علمي جديد‌الاستخدام به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

  19-  برگزاري 26 جلسه كميته عمراني و پيگيري جهت اجراي مصوبات.

  20-  توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اعلام شده براي سال 1390 دانشگاه بين طرحهاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه، ارسال آن به اداره كل نظارت بر اجراي بودجه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، پيگيري جهت دريافت اعتبار، تخصيص اعتبارات ملي دريافتي در 4 مرحله و اعتبارات استاني در 3 مرحله.

  21-  تكميل و ارسال فرم‌هاي سيستم نظارت بر پروژه‌هاي عمراني ملي سال 90 در بازه‌هاي 3 ماهه.

  22-  تكميل ورود اطلاعات طرح‌ها، پروژه‌ها و قراردادها در سيستم مديريت پروژه‌هاي عمراني و طراحي گزارش‌هاي مورد نياز.

  23-  دريافت شرح خدمات بازنگري طرح جامع دانشگاه از دانشكده معماري و شهرسازي، ارسال آن براي ناظرين طرح جهت بررسي، دريافت نظرات اصلاحي و تكميلي ناظرين، بررسي شرح خدمات در 2 جلسه با حضور ناظرين و ارائه شرح خدمات نهايي به رئيس محترم دانشگاه جهت بررسي و اعلام نظر.

  24-  ارسال گزارش‌هاي مرتبط با بودجه به سازمان‌هاي بيروني دانشگاه (شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، استانداري خراسان رضوي، ديوان محاسبات استان، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و ...).

  25-  شركت در سمينار نظارت مالي بر طرح‌هاي عمراني برگزار شده با مشاركت موسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداري‌هاي خراسان رضوي، شركت رهرو سيستم شرق و استانداري خراسان رضوي.

  26-  بررسي كليه مواد و تبصره‌هاي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، استخراج كليه موارد مرتبط با داشگاه، دسته‌بندي آن‌ها به تفكيك واحدها، شوراها يا كميته‌ها و ارسال  آن به واحدهاي مربوطه.

  27-  برگزاري يك جلسه طوفان فكري درخصوص ارائه راهكارهاي كاهش هزينه.

  ابتدای صفحه


  گزارش عملكردسال 1389

   1-   تهيه اصلاحيه موافقت‌نامه‌ بودجه تفصيلي سال 1388 و موافقت‌‌نامه بودجه تفصيلي سال 1389 دانشگاه جهت طرح و تصويب در كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه شمال شرق كشور، بررسي كارشناسي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دريافت ابلاغ آن.

   2-     ارسال اطلاعات مورد نياز (در زمينه موافقت‌نامه‌‌ بودجه‌هاي تفصيلي) براي سازمان دارايي و ديوان محاسبات استان.

   3-     برآورد كسري دانشگاه (هزينه‌اي و پروژه‌هاي عمراني) در سال 89 و ارسال نامه به مراجع ذي‌ربط.

   4-     تكميل فرمهاي موافقت‌نامه هزينه‌اي مربوط به ارتقاء شاخص‌هاي فرهنگي، ارسال به معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان و دريافت ابلاغ آن.

   5-     برآورد اعتبار طرح ارزيابي دروني گروه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت دريافت اعتبار.

   6-   تكميل و ارسال فرم‌هاي موافقت‌نامه تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سال 1389 (مربوط به طرح‌هاي ملي) به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از طريق سامانه مبادله موافقت‌نامه، بررسي فرم‌ها و ارائه مستندات مورد نياز در جلسه با حضور كارشناس محترم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و مديريت ساختمانها و تاسيسات دانشگاه و دريافت ابلاغ آنها.

   7-   تكميل فرمهاي موافقت‌نامه تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سال 1389 دانشگاه و اصلاحيه آن (مربوط به طرحهاي استاني و ملي استاني شده)، ارسال به معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان رضوي از طريق سيستم نظارت 4 و دريافت ابلاغ آن.

   8-   تكميل و تصحيح اطلاعات پروژه‌هاي پيشنهادي دانشگاه براي تامين اعتبار از محل رديف متمركز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مربوط به پروژه‌هايي كه 50 درصد اعتبار آن از ساير منابع تامين شده است.) و پيگيري جهت تصويب پروژه‌ها.

   9-     تعريف پروژه‌هاي مربوط به IT و پيگيري دريافت اعتبار از شوراي IT وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

   10- تكميل فرمهاي "پيشنهاد طرح تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي جديد براي بررسي در كميسيون موضوع ماده 32 قانون برنامه چهام توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" مربوط به 5 پروژه جديد و ارسال آنها به همراه گزارش‌هاي توجيهي تهيه شده توسط مشاوران ذيصلاح به دفتر برنامه‌ريزي فرهنگي و آموزش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، حضور در جلسه با آن دفتر جهت بررسي فرمها و گزارش‌ها، بازديد كارشناس محترم دفتر مذكور از دانشگاه، تاييد اوليه 2 پروژه  و ارسال گزارش‌هاي مربوطه به دبيرخانه كميسيون ماده 32 جهت طرح و بررسي در كميسيون ماده 32.

   11- تكميل فرمهاي سامانه لايحه بودجه جهت بررسي كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و انعكاس در لايحه بودجه سال 1390 كل كشور.

   12-  طراحي مدل توزيع اعتبارات هزينه‌اي واحدهاي دانشگاه در سال 1389.

   13-  تهيه فايل ارائه وضعيت منابع و مصارف دانشگاه در سال 89 جهت ارائه به هيات رييسه و شوراي دانشگاه.

   14-  برگزاري جلسه در خصوص وضعيت بودجه دانشگاه در سال 90 با معاونين اداري و مالي دانشكده‌ها و نماينده‌هاي معاونت‌هاي دانشگاه.

   15-  بازنگري مدل محاسبه حق مديريت مديران دانشگاه.

   16-  بازنگري كدهاي هزينه با همكاري مديريت مالي.

   17-  برگزاري 18 جلسه به منظور اتخاذ تصميم در مورد نحوه تخصيص بهينه اعتبار به واحدها.

   18- تهيه و ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌ها (فصل اول و ساير فصول) به معاونت اداري و مالي طي مراحل ذيل:

   •  گردآوري درخواست‌هاي واصله از واحدها
   •  اولويت‌بندي درخواست‌ها جهت تخصيص اعتبار
   •  ابلاغ تخصيص به معاونت اداري و مالي
   •  اطلاع‌رساني به واحد در خصوص موارد اختصاص يافته.

   19-  تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگاه به صورت ماهانه پس از انجام تخصيص هر ماه و ارائه به رئيس محترم دانشگاه.

   20- ارسال اطلاعات مربوط به بازنشستگان سال 1388 و 1389 دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت دريافت اعتبار پاداش پايان ‌خدمت.

   21- جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز جهت تكميل فرم‌هاي مربوط به بار مالي ناشي از افزايش فوق‌العاده ويژه اعضاي محترم هيات علمي و بار مالي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها از مديريت مالي و فرم بار مالي ناشي از اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره ازسوي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس جمهور از مديريت كارگزيني و ارسال فرمهاي مذكور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

   22-  برگزاري 24 جلسه كميته عمراني و پيگيري جهت اجراي مصوبات.

   23- توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اعلام شده براي سال 1389 دانشگاه بين طرحهاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه، ارسال آن به اداره كل خزانه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، پيگيري جهت دريافت اعتبار، تخصيص اعتبارات ملي دريافتي در 5 مرحله، اعتبارات استاني در 3 مرحله و از محل درآمد اختصاصي در 1 مرحله.

   24-  طراحي و استقرار نرم‌افزار كنترل پروژه‌هاي عمراني، ورود اطلاعات طرح‌ها، پروژه‌ها، قراردادها و برخي از اسناد پشتيبان در آن.

   25- انجام امور مقدماتي جهت بازنگري طرح جامع دانشگاه شامل درخواست و دريافت سوابق مشاوران تاييد صلاحيت شده در زمينه تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي، مكاتبه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت بررسي امكان بازنگري طرح جامع توسط اعضاي هيات علمي و يا دانشگاه‌هاي ديگر و مكاتبه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت دريافت اعتبار براي بازنگري طرح جامع، پدافند غير عامل و سيستم اطلاعات جغرافيايي.

   26-  شركت در كارگاه‌هاي آموزشي با موضوع:

   •  سيستم نظارت 4 (مربوط به مبادله موافقت‌نامه‌ تملك دارائيهاي سرمايه‌اي با استانداري خراسان رضوي)
   • چهارمين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي عملياتي
   • دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي برگزار شده توسط استانداري خراسان رضوي
   • دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي برگزار شده توسط دانشگاه صنعتي اميركبير.

   27-  مطالعات اوليه براي پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه.

   28-  جمع‌آوري برنامه‌ها و فعاليتهاي انجام شده واحدهاي دانشگاه در زمينه اصلاح الگوي مصرف، جمع‌بندي و ارسال آن به استانداري.

   29-  پاسخگويي به سازمانهاي بيروني دانشگاه (شامل استانداري خراسان رضوي، ديوان محاسبات استان، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و اداره كل باررسي استان) و دانشگاه  و ارسال گزارشات مرتبط با بودجه.

    ابتدای صفحه


    گزارش عملكرد سال 1388

     1-     تهيه، ارسال و دريافت ابلاغ موافقت‌نامه‌‌ بودجه‌هاي تفصيلي سال 1386 و 1387 و اصلاحيه‌هاي آن از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

     2-     ارسال اطلاعات مورد نياز (در زمينه موافقت‌نامه‌‌ بودجه‌هاي تفصيلي) براي سازمان دارايي و ديوان محاسبات استان.

     3-   تهيه موافقت‌نامه‌هاي بودجه تفصيلي سال 1388 دانشگاه جهت طرح و تصويب در كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه شمال شرق كشور و بررسي كارشناسي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

     4-     ابلاغ كتبي اعتبارات هزينه‌اي (به تفكيك برنامه) و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سال 1388 هر يك از واحدهاي تابعه دانشگاه به آنها.

     5-   پيش‌بيني اعتبارات هزينه‌اي (عمومي) و تملك داراييهاي سرمايه‌اي سال 1389 دانشگاه و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت انعكاس به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.

     6-    تكميل فرمهاي سامانه لايحه بودجه جهت بررسي كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و انعكاس در لايحه بودجه سال 1389 كل كشور.

     7-   درخواست و پيگيري افزايش درآمد اختصاصي سال 1388 دانشگاه و مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان در قالب برنامه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

     8-     پيشنهاد اعتبار براي پروژه‌هاي ملي سال 1388 دانشگاه و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

     9-     تكميل فرمهاي موافقت‌نامه اصلي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سال 1388 دانشگاه، ارسال به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و دريافت ابلاغ آن.

     10- طراحي و اجراي مدل توزيع بودجه تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين‌آلات با هدف افزايش سهم بودجه تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي در سال 1388.

     11-  برگزاري 10 جلسه به منظور اتخاذ تصميم در مورد نحوه تخصيص بهينه اعتبار به واحدها.

     12- تهيه و ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌ها (فصل اول، ساير فصول و تعمير و تجهيز) به معاونت اداري و مالي طي مراحل ذيل:

     •  گردآوري درخواستهاي واصله از واحدها
     •  اولويت‌بندي درخواستها جهت تخصيص اعتبار
     •  ابلاغ تخصيص به معاونت اداري و مالي
     •  اطلاع‌رساني به واحد در خصوص موارد اختصاص يافته.

     13-  تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگاه به صورت ماهانه پس از انجام تخصيص هر ماه.

     14- توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه‌اي سال 1388 دانشگاه بين طرحهاي مصوب در دوره‌هاي سه ماهه و ارسال آن به اداره كل خزانه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و پيگيري جهت دريافت اعتبار.

     15-  ارسال اطلاعات مربوط به بازنشستگان سال 1388 دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت دريافت اعتبار پاداش پايان ‌خدمت.

     16-  شركت در كارگاه‌هاي آموزشي با موضوع:

     •  سامانه مبادله موافقت‌نامه (مربوط به مبادله موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور)
     •  سيستم نظارت 4 (مربوط به مبادله موافقت‌نامه‌ تملك دارائيهاي سرمايه‌اي با استانداري خراسان رضوي)
     • سومين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي عملياتي
     • حسابداري تعهدي.

     17-  مطالعات اوليه براي پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه.

      ابتدای صفحه


      گزارش عملكرد سال 87

      • تهيه و تدوين فرم برآورد اعتبارات هزينه‌اي مربوط به سال 1387 و ارسال آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
      • تهيه و ارسال موافقت‌نامه‌هاي بودجه تفصيلي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شامل:
      • اصلاحيه موافقت‌نامه بودجه تفصيلي 1385 با شفاف‌سازي كامل
      • موافقت‌نامه بودجه تفصيلي سال 1386 و اصلاحيه آن جهت ابلاغ
      • موافقت‌نامه بودجه تفصيلي سال 1387 دانشگاه و هر يك از واحدهاي تابعه جهت بررسي كارشناسي
      • برآورد و اعلام كتبي اعتبار پاداش پايان‌خدمت بازنشستگان سال 1387 و كسري‌ دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
      • تهيه بودجه پيشنهادي سال 1388 و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
      • تهيه گزارش عملكرد بودجه واحدها (دانشكده‌ها و معاونتها) در سال 1386.
      • تهيه و ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌ها (فصل اول، ساير فصول و تعمير و تجهيز).
      • تهيه گزارش منابع و مصارف دانشگاه و اضافه كار (به صورت اختصاصي) به صورت ماهانه پس از انجام تخصيص هر ماه به منظور رعايت سقف پيش‌بيني شده اعتبار ماهانه.
      • پيگيري استقرار كدهاي هزينه هفت فصل در سيستم حساب دانشگاه.
      • بازنگري فرم‌هاي تخصيص با هدف طراحي مناسبتر آن در سال 1387 و طراحي آن با هدف اجراي كدهاي هزينه هفت فصل در سال آينده.
      • برگزاري جلسات مختلف به منظور شفاف‌سازي مشكلات و تنگناهاي مالي، اتخاذ تصميم در مورد نحوه تخصيص بهينه اعتبار به واحدها و ارائه مدل فعالانه الگوي توزيع بودجه (19 جلسه داخلي، 15 جلسه با دانشكده‌ها و 2 جلسه با معاونت اداري و مالي)
      • تهيه و تدوين الگوي توزيع بودجه دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1387 به دو صورت منفعلانه و فعالانه بر اساس سياستها و ضوابط بودجه كل كشور و با توجه به توسعه و گسترش فعاليتهاي واحدهاي دانشگاهي.
      • مطالعه وبررسي مستمر وي‍ژگي‌ها، عملكرد و قابليت اجراي الگوي توزيع بودجه ساير دانشگاه‌هاي كشور به منظور بومي‌سازي آن دانشگاه.
      • شركت در كارگاه آموزشي تهيه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاي بودجه تفصيلي در تهران.
      • تعيين شاخصهاي بهره‌وري مديريت بودجه.
      • سفارش، دريافت و بررسي پيشنهاد پروژه تعيين راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه.
      • تهيه و تنظيم پرسش‌نامه نظرسنجي از واحدها در مورد بودجه‌ريزي جاري.

      ابتدای صفحه


      گزارش عملكرد 6 ماهه اول سال 1387

      • تهيه و ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌ها (فصل اول، ساير فصول و تعمير و تجهيز) به معاونت اداري و مالي.
      • تهيه ويرايش نهم فرم‌هاي تخصيص با هدف طراحي مناسبتر آن.
      • تهيه و تدوين گزارش عملكرد بودجه به صورت ماهانه.
      • تهيه گزارش عملكرد بودجه واحدها (دانشكده‌ها و معاونتها) در سال 1386.
      • ارسال گزارش پيش‌بيني اعتبار پاداش بازنشستگان سال 1387 به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
      • مطالعه وبررسي مستمر وي‍ژگي‌ها و عملكرد الگوي توزيع بودجه ساير دانشگاه‌هاي كشور.
      • بومي‌سازي و بررسي قابليت اجراي الگوي توزيع بودجه ساير دانشگاه‌ها براي دانشگاه فردوسي مشهد.
      • تهيه و تدوين الگوي توزيع بودجه دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1387 به دو صورت منفعلانه و فعالانه بر اساس سياستها و ضوابط بودجه كل كشور و با توجه به توسعه و گسترش فعاليتهاي واحدهاي دانشگاهي.
      • برگزاري 15 جلسه با دانشكده‌ها به منظور شفاف‌سازي مشكلات و تنگناهاي مالي آنها.
      • تهيه و تدوين موافقت‌نامه بودجه تفصيلي سال 1386.
      • تهيه و تدوين اصلاحيه موافقت‌نامه بودجه تفصيلي مربوط به سال 1386.
      • تهيه و تدوين ويرايش اول موافقت‌نامه بودجه تفصيلي مربوط به سال 1387.
      • تهيه و تدوين فرم برآورد اعتبارات هزينه‌اي مربوط به سال 1387 و ارسال آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
      • شركت در كارگاه آموزشي تهيه و تنظيم موافقت‌نامه‌هاي بودجه تفصيلي در تهران.
      • تعيين شاخصهاي بهره‌وري مديريت بودجه.
      • سفارش، دريافت و بررسي پيشنهاد پروژه تعيين راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه.

      ابتدای صفحه


      گزارش عملكرد 6 ماهه دوم سال 1386

      مبادله موافقت‌نامه بودجه مربوط به معاونتها.

      برگزاري جلسات گروه بودجه به منظور اتخاذ تصميم درمورد نحوه تخصيص بهينه اعتبار به واحدها.

      تهيه و ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌ها (فصل اول، ساير فصول و تعمير و تجهيز) به معاونت اداري و مالي.

      تهيه گزارش و نمودار مربوط به عملكرد شش‌ماهه و نه‌ماهه تخصيص اعتبار بودجه‌‌اي واحدها.

      درخواست افزايش سقف درآمد‌هاي اختصاصي از 70002 به 110000 ميليون ريال از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

      برآورد اعتبارات هزينه‌اي مربوط به سال 1387 و ارسال فرم مربوطه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

      برآورد متمم بودجه با توجه به ارقام عملكرد بودجه سال 1386 و ارسال آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

      تهيه و تدوين اصلاحيه بودجه تفصيلي سال مالي 1384، 1385 و 1386.

      سفر به يزد و تهران و برقراري ارتباط مؤثر با گروه بودجه تعدادي از دانشگاههاي اين دو شهر.

      انجام مطالعات لازم در زمينه روشهاي نوين بودجه‌بندي واحدهاي تابعهبمنظور نيل به اهداف نهائي دانشگاه.

      تهيه و تدوين الگوي توزيع بودجه دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1387 بر اساس سياستها و ضوابط بودجه كل كشور و با توجه به توسعه و گسترش فعاليتهاي واحدهاي دانشگاهي.

      مطالعه بودجه‌ريزي عملياتي به منظور طراحي الگوريتمي مناسب جهت تدوين و پياده‌سازي بودجه‌ريزي برمبناي عملكرد (بودجه ريزي عملياتي) در دانشگاه.

      ارتباط با مراكز آموزش عالي كشور در مورد اقدامات انجام شده در مورد بودجه‌ريزي عملياتي.

      تكميل فرم پژوهشي براي پروژه تعيين راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه و ارسال آن به دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

      ابتدای صفحه


      گزارش عملكرد 6 ماهه اول سال 1386

      انجام اصلاحات در فرم‌هاي تخصيص.

      تمركز مراكز هزينه مختلف در معاونت (به عنوان مثال ادغام مراكز هزينه سازمان مركزي و امور بازنشستگان در معاونت اداري و مالي، ادغام مراكز هزينه كتابخانه مركزي، پژوهشكده علوم گياهي و مركز تحقيقات زمين لرزه‌شناسي در معاونت پژوهشي، ادغام مراكز هزينه امور دانشجويي، مديريت تربيت بدني و مديريت امور فرهنگي در معاونت دانشجويي و ايجاد مركز هزينه معاونت طرح و برنامه كه شامل مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي نيز مي‌باشد).

      تعامل با مديريت مالي و درخواست انجام موارد ذيل:

      اعلام دريافت تخصيص اعتبار رديف عمومي و طرح تملك داراييهاي سرمايه‌اي از خزانه به محض دريافت.

      اعلام درآمد اختصاصي واريز شده توسط واحدهاي دانشگاه به محض دريافت از خزانه.

      اعلام گزارش عملكرد هزينه واحدهاي دانشگاه هر دوماه يكبار.

      اعلام دريافت كليه تخصيص‌هاي ابلاغي به دانشگاه از محل رديف‌هاي متفرقه بودجه به محض ابلاغ اعتبار.

      اعلام كليه مانده‌هاي مصرف نشده از محل رديف‌هاي عمومي، اختصاصي، تعمير و تجهيز و رديفهاي متفرقه بودجه در پايان ماه‌هاي اول سال تا زمان بستن حسابهاي سال قبل.

      تكميل و ارسال فرم‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ارتباط با توزيع اعتبارات هزينه‌اي سال1386.

      طراحي مدل اوليه توزيع بودجه واحدهاي دانشگاه در سال 1386.

      تهيه شرح خدمات طرح مطالعاتي راهكارهاي افزايش درآمد و كاهش هزينه دانشگاه و ارسال آن براي بعضي اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت يافتن مجري طرح .

      اعلام مكتوب كسري‌هاي دانشگاه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري.

      تهيه و مبادله گزارش پاداش پايان خدمت بازنشستگان در شش ماهه اول سال 1386.

      تهيه و مبادله بودجه تفصيلي سال 1386 با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

      تهيه و مبادله گزارش پاداش پايان خدمت بازنشستگان در سال 1385

      برگزاري جلسه با نمايندگان شوراي دانشگاه در خصوص بررسي و اصلاح مدل توزيع بودجه.

      ارسال نتايج مدل توزيع بودجه و بخشنامه به كليه معاونت‌ها و دانشكده‌ها.

      مبادله موافقتنامه بودجه دانشكده‌ها.

      تهيه و مبادله اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 1385 با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

      تهيه و ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه كليه واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌ها (فصل اول، ساير فصول و تعمير و تجهيز) به معاونت اداري و مالي.

      ابتدای صفحه

      اطلاعیه ها