تماس با ما- برنامه‌ريزي

آدرس: مشهد،ميدان آزادي، پرديس دانشگاه،سازمان مركزي،حوزه معاونت طرح و برنامه، واحد برنامه ريزی

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

تلفن

دكتر يعقوب مهارتي

مديربرنامه و بودجه

312

38802300

الهام برومند

کارشناس برنامه ‌ريزی

319

38802326

سعیده قوامی

كارشناس برنامه ريزی

320

38802325

عطيه فلفلاني

كارشناس برنامه ريزی

319

38802322

اطلاعیه ها

pic2