معرفی- ساختار


 مقدمه

سازمان يعني سيستم پردازش اطلاعات؛ بدين معني كه سازمان اطلاعات را مي‌گيرد و آن را از صافي‌هاي خود مي‌گذراند، با توجه به آموخته‌هايش آن را پردازش مي‌كند، تفسير مي‌نمايد، تغيير مي‌دهد و سرانجام بر آن اساس عمل مي‌كند. همانطور كه از نام سازمان مشخص است، سازماندهي، اساسي‌ترين عنصر در فرايند شكل‌گيري و تداوم سازمان محسوب مي‌شود. تقسيم وظايف، تعيين مسئوليت‌ها، اختيارات و تعيين ارتباطات ميان دواير و افراد، سازماندهي ناميده مي‌شود. با توجه به اصل سازماندهي، ساختار يك سازمان پي‌ريزي مي شود و ساختار سازماني يك نمايش رسمي از طرز قرار گرفتن پست‌هاي سازماني و ارتباطات آن‌ها در سازمان است.

طراحي ساختار از مسئوليت‌هاي خطير مديريت محسوب مي‌شود و بسته به اينكه چگونه صورت بگيرد و چگونه اجرا شود، مي‌تواند سازمان را به موفقيت يا شكست برساند. بنابراين طراحي ساختار سازماني متناسب با اهداف سازمان و حفظ پويايي آن، يك نياز ضروري است و نكته مهمتر آنكه يك ساختار سازماني مناسب از دوباره‌كاري، اختلاف، اصطكاك و اتلاف نيروها و منابع جلوگيري كرده و ضمن داشتن قابليت انعطاف، قادر به پاسخگويي به تحولات محيط خود است.

ابتدای صفحه


 

شرح وظايف

  • همكاري و تعامل مستمر با مجموعه اقدامات لازم در خصوص طراحي، بازنگري و اصلاح ساختار دانشگاه
  • تدوين و به روزرساني مستمر شرح وظايف واحدها و پست‌هاي سازماني
  • نظارت بر حسن اجراي تشكيلات مصوب دانشگاه
  • بررسي پيشنهاد‌هاي ادغام، انحلال و يا ايجاد واحدهاي سازماني و ارائه به هيأت امنا
  • بررسي پيشنهادهاي حذف و يا ايجاد واحدهاي سازماني و تأمين پست‌هاي سازماني مورد نياز
  • بررسي و اعلام نظر درخصوص نحوه اجراي آيين‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با ساختار و تشكيلات
  • همكاري و تعامل مستمر با مديريت كارگزيني و رفاه در برنامه‌ريزي منابع انساني
  • همكاري و تعامل مستمر با مديريت كارگزيني و رفاه در اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل
  • انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف معاونت طرح و برنامه

ابتدای صفحه


 

كاركنان

رديف

نام و نام خانوادگی 

سمت 

شماره اتاق 

شماره تماس 

1 

محمد اسحاق شريفي 

کارشناس مسئول ساختار 

317 

8802392