قوانين، مقررات، فرم‌ها و ...

فرم ها

فرم دستورالعمل

Pdf_icon_logo word_Icon

فرم صورتجلسه

Pdf_icon_logo word_Icon

فرم شناسنامه فرآيندها

Pdf_icon_logo word_Icon

فرم بررسي تنگناهاي فرآيندها

فرم گزارش پايش و اندازه‌گيري فرآيندها

فرم پايش و اندازه‌گيري پايش خدمت

Pdf_icon_logo word_Icon

فرم گزارش خدمت نامنطبق

Pdf_icon_logo word_Icon

فرم فهرست اصلي اسناد برون‌سازماني

فرم فهرست اصلي اسناد درون‌سازماني

فرم درخواست صدور يا تغيير مستندات

فرم توزيع نسخ اسناد و مدارك

فرم ليست اصلاحات

فرم فهرست امضاءهاي مجاز

فرم تدوين اهداف كيفيتي

فرم برنامه‌ريزي و پيشرفت اهداف كيفيتي

راهنماي کدگذاري واحدها