منابع و مصارف دانشگاه

سال

91

92

93

ماهانه

تجمعي

ماهانه

تجمعي

ماهانه

تجمعي

فروردين

-

فروردين

-

فروردين

-

ارديبهشت

دوماهه

ارديبهشت

دوماهه

ارديبهشت

دوماهه

خرداد

سه‌ماهه

خرداد

سه‌ماهه

خرداد

سه ماهه

تير

چهارماهه

تير

چهارماهه

تير

چهارماهه

مرداد

پنج‌ماهه

مرداد

پنج‌ماهه

مرداد

پنج ماهه

شهريور

شش‌ماهه

شهريور

شش‌ماهه

شهريور

شش ماهه

مهر

هفت‌ماهه

مهر هفت‌ماهه مهر

هفت ماهه

آبان

هشت‌ماهه

آبان

هشت‌ماهه

آبان هشت‌ماهه

آذر

نه‌ماهه

آذر

نه‌ماهه

-

-

دي

ده‌ماهه

دي

ده‌ماهه

-

-

بهمن

يازده‌ماهه

بهمن

يازده‌ماهه

-

-

اسفند

دوازده‌ماهه

اسفند

دوازده‌ماهه

-

-

 

 

 

 

88

89

90

ماهانه

تجمعي

ماهانه

تجمعي

ماهانه

تجمعي

فروردين

-

-

-

-

-

ارديبهشت

دوماهه

-

-

-

دوماهه

خرداد

سه‌ماهه

-

سه‌ماهه (بهار)

خرداد

سه‌ماهه

تير

چهارماهه

تير

چهارماهه

تير

چهارماهه

مرداد

پنج‌ماهه

مرداد

پنج‌ماهه

مرداد

پنج‌ماهه

شهريور

شش‌ماهه

شهريور

شش‌ماهه

شهريور

شش‌ماهه

مهر

هفت‌ماهه

مهر

هفت‌ماهه

مهر 

هفت‌ماهه 

آبان 

هشت‌ماهه 

آبان 

هشت‌ماهه 

آبان 

هشت‌ماهه 

آذر 

نه‌ماهه 

آذر

نه‌ماهه

آذر

نه‌ماهه

دي

ده‌ماهه

دي

ده‌ماهه

دي

ده‌ماهه

بهمن

يازده‌ماهه

بهمن

يازده‌ماهه

بهمن

يازده‌ماهه

اسفند

دوازده‌ماهه

اسفند

دوازده‌ماهه

اسفند

دوازده‌ماهه