مصاحبه تخصصي پيك دانشگاه با جناب آقاي دكتر آهنچيان مدير محترم پروژه ارزيابي عملكرد كاركنان (سفارش‌دهنده: معاونت طرح و برنامه)

مصاحبه تخصصي پيك دانشگاه با جناب آقاي دكتر آهنچيان مدير محترم پروژه ارزيابي عملكرد كاركنان (سفارش‌دهنده: معاونت طرح و برنامه)

اطلاعیه ها