زمان برگزاري آزمون و ارائه اسلايد دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انساني"

زمان و مكان برگزاري آزمون: روز يكشنبه مورخ 92/03/19 ساعت 12 دانشكده علوم اداري و اقتصادي كلاس شماره 18

اسلايدهای دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انساني"- مدرس: جناب آقاي اخلاقي پور"

دريافت اسلايدها