خلاصه دستورالعمل‌هاي اجرای دوره/کارگاه¬های آموزشی

دستورالعمل حاضر به منظور دسترسي سريع‌تر و آسان‌تر كاربران دانشگاه فردوسي مشهد به دستورالعمل‌هاي موجود در زمينه نحوه اجراي دوره/كارگا‌ه‌هاي آموزشي تدوين گرديده است. اين دستورالعمل شامل سه بخش است كه در دو بند "الف" و "ج" آن خلاصه‌اي از دو دستورالعمل "اجراي دوره‌هاي آموزشي منابع انساني مندرج در تقويم آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد"(مصوب شده در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه در سال1389) و دستورالعمل "اعزام اعضاي غيرهيأت علمي به سمينار/ همايش/ دوره‌هاي آموزشي خارج از دانشگاه" (مصوب ‌شده در كميته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انسانی(راتما) در سال 1390)، ذكر گرديده است. در بند "ب" دستورالعمل "اجراي دوره‌هاي درخواستي واحدهاي دانشگاه" كه در سال 92 تدوين و توسط کمیته راتما مصوب گرديد، ارائه شده ‌است.

الف) خلاصه دستورالعمل اجراي دوره‌هاي آموزشي منابع انساني مندرج در تقويم آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد

تقویم آموزشی عبارت است از برنامه زمانی حداقل آموزش‌هایی که منابع انسانی باید در پاسخ به الزامات برنامه راهبردي دانشگاه، نیازهای آموزشي استخراج شده از تجزيه و تحليل شغل و شاغل دریافت نمایند. دوره‌هاي آموزشي موجود در تقويم آموزشي تماماً توسط معاونت طرح و برنامه، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شوند. در راستاي برگزاري اينگونه دوره‌ها، معاونت طرح و برنامه موظف به رعايت اصول ذيل مي‌باشد:

1-       تعيين مشخصات هر دوره از جمله مدرسين داراي صلاحيت، زمان و مكان برگزاري و مانند آن؛

2-       تعيين عنوان، سرفصل‌ها و محتواي دوره آموزشي؛

3-    اطلاع‌رساني ثبت‌نام در دوره‌هاي آموزشي به داوطلبان يا افراد واجد شرايط از طريق سايت خبري دانشگاه، سايت معاونت طرح و برنامه و بخش اخبار پرتال كاركنان و اساتيد؛

4-       تهيه فرم "حضور و غیاب" و "شناسنامه مدرس دوره" و تحويل به مدرس در جلسه اول هر دوره؛

5-       اعلام میزان حد مجاز غیبت و زمان تكميل فرم نظر سنجي در دوره/ کارگاه آموزشي در جلسه اول هر دوره؛

6-       تعيين وجود يا عدم وجود ارزشيابي، نوع ارزشيابي، چگونگي اجراي ارزشيابي و نحوه استفاده از نتايج آن؛

7-       حضور ناظر معاونت طرح و برنامه در هر دوره و در محل برگزاري آزمون آن؛

8-       اعلام نمرات شركت‌كنندگان در آزمون ظرف مدت 10 روز پس از برگزاري آزمون در پرتال؛

9-       صدور گواهينامه براي شركت‌كنندگاني كه حدنصاب نمره آزمون را كسب كرده‌اند.

نكته: براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد جزئيات دستورالعمل اجراي دوره‌هاي آموزش منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد مصوب سال 1389، بر روي نشانگر ♦   كليك نماييد و به آيين‌نامه مذكور دسترسي پيدا كنيد.

ب) دستورالعمل اجراي دوره‌هاي مورد درخواست واحدهاي دانشگاه

دوره‌هاي درخواستي دوره‌هايي هستند كه درخواست برگزاري آن‌ها از سوي واحدهاي دانشگاه به معاونت طرح و برنامه اعلام مي‌شود. در صورت تأييد كميته راتما، واحد درخواست‌كننده مي‌تواند دوره مورد نظر را برنامه‌ريزي و اجرا نمايد. هزينه‌هاي برگزاري دوره نيز بر عهده واحد درخواست‌كننده مي‌باشد. به منظور يكپارچه سازي دوره‌هاي برگزارشده در دانشگاه فردوسي مشهد، كميته راتما مقرر نمود در بازه زماني تعيين شده جهت اجراي نيازسنجي آموزشي (آذر تا اسفند ماه هر سال)، هر يك از واحدهاي دانشگاه موظفند دوره‌هاي آموزشي كه قرار است در سال آينده توسط همان واحد برگزار شود را اعلام نموده تا در تقويم آموزشي دانشگاه جاي گيرد. در غير اين‌صورت هيچگونه درخواستي از واحدهاي دانشگاه پذيرفته نخواهد شد. در شرايط خاص چنانچه هريك از واحدهاي دانشگاه مايل به برگزاري دوره‌اي خارج از تقويم مصوب در سال باشد بايد مراحل زير را رعايت نمايد:

1-       تكميل فرم "درخواست صدور مجوز برگزاري دوره آموزشي" حداقل يك ماه قبل از برگزاري آن به منظور طرح در كميته راتما جهت اخذ مجوز برگزاري؛

2-       تهیه محتواي دوره آموزشي بر اساس سرفصل­هاي آموزشي تعيين شده در كميته راتما براي هر يك از دوره­هاي آموزشي؛

3-       گزينش و انتخاب استادان و پيش‌بيني و تأمين اعتبارات مورد نياز جهت برگزاري دوره­هاي آموزشي؛

4-       تأمین فضای مناسب توأم با امکانات کمک آموزشی متناسب با نوع دوره و تعداد شركت­كنندگان براي هر دوره؛

5-       اعلام مکتوب روزها و ساعات دقيق تشکيل کلاس­ها به معاونت طرح و برنامه جهت درج در پرتال؛

6-       ارسال لیست فراگیران توسط واحد درخواست‌کننده حداقل یک هفته قبل از شروع دوره/ کارگاه به معاونت طرح و برنامه؛

7-       دریافت فرم حضور و غیاب و شناسنامه مدرس دوره حداقل 2 روز قبل از شروع دوره/ کارگاه از معاونت طرح و برنامه؛

8-       اعلام میزان حد مجاز غیبت و زمان تكميل فرم نظر سنجي در دوره/ کارگاه آموزشي؛

9-       حضور و غیاب فراگیران توسط کارشناس مسئول واحد برگزارکننده دوره/ کارگاه آموزشي در هر جلسه کارگاه آموزشي. پس از اتمام دوره، كليه فرم‌هاي تكميل شده حضور و غياب بايستي به معاونت طرح و برنامه ارسال گردد (براي افرادی که برای دیگران نام‌نویسی و امضاء نمایند، گواهینامه آموزشي صادر نشده و با فرد خاطی برابر مقررات اداری برخورد خواهد شد)؛

10-    حضور نماینده معاونت طرح و برنامه در اولین جلسه برگزاری دوره آموزشی، به منظور اطمینان از تشکیل و راه­اندازی مناسب دوره (بر حسب مورد)؛

11-    تکمیل فرم شناسنامه مدرس توسط مدرس دوره/ کارگاه آموزشي و ارسال اين فرم به معاونت طرح و برنامه توسط واحد درخواست‌كننده؛

12-    نظارت مستمر کارشناس مسئول واحد برگزارکننده دوره/ کارگاه آموزشي بر روند و کیفیت برگزاری دوره؛ و

13-    تهيه و ارائه گزارش تحليلي در خصوص نحوه اجراي دوره آموزشي در قالب فرم‌هاي كميته آموزش دانشگاه

ج) خلاصه دستورالعمل شركت اعضاي غیرهیأت علمی در برنامه‌هاي آموزشی (سمینار/ همایش/ دوره‌ها) خارج از دانشگاه

در صورتی که هر یک از اعضاي غیرهیأت علمی دانشگاه، متقاضی شرکت در برنامه آموزشی باشند، ضروري است موارد زير جهت دريافت مجوز رعايت گردد:

1-    ارسال ، فرم "درخواست شرکت در برنامه آموزشی خارج از دانشگاه" حداقل 15 روز کاري قبل از برگزاري برنامه آموزشی توسط متقاضي و ارسال آن به معاونت طرح و برنامه دانشگاه.

تبصره: چنانچه فردي، قبل از اخذ مجوز و بدون هماهنگی با معاونت طرح و برنامه (واحد آموزش و بهسازي منابع انساني)،    مبادرت به شركت در برنامه آموزشي نماید، گواهينامه وي پذيرفته نخواهد شد.

2-       تأييد فرم "درخواست شرکت در برنامه آموزشی خارج از دانشگاه" توسط سرپرست مستقیم و بالاترین مقام واحد سازمانی متقاضی. ضمناً ضروري است فراخوان یا نامه‌ي مربوط به دوره مورد نظر به پیوست فرم ارسال گردد.

3-    تهيه گزارشي از برنامه آموزشی مورد نظر(حداقل در 15 سطر) توسط متقاضي، برگزاري جلسات انتقال آموخته‌ها براي همکاران ذي ربط در واحد خود (حداکثر یک ماه پس از شرکت برنامه آموزشي) و تکمیل فرم "انتقال آموخته‌ها". سپس گزارش مذکور و فرم تکمیل شده "انتقال آموخته‌ها " را به همراه نسخه کپی برابر با اصل گواهینامه، از طریق بالاترین مقام سازمانی محل خدمت، براي ثبت در شناسنامه آموزشی به معاونت طرح و برنامه ارسال نماید.

4-    میزان حمایت مالی از متقاضیان دوره­هاي آموزشی خارج از دانشگاه، با توجه به نوع دوره متفاوت بوده و به صورت موردي توسط كميته راتما تصمیم‌گیري خواهد شد.

نكته: براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد جزئيات دستورالعمل اعزام اعضاي غيرهيأت علمي به برنامه آموزشي خارج از دانشگاه مصوب سال 1389، بر روي عنوان نشانگر ♦ كليك نماييد و به دستورالعمل مذكور دسترسي پيدا كنيد.