برگزاري جلسه هم‌انديشي مديران و كارشناسان معاونت طرح و برنامه

جلسه هم‌انديشي مديران و كارشناسان معاونت طرح و برنامه روز پنجشنبه مورخ 1393/07/10 در محل سالن شوراي اداري و پشتيباني برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا معاون محترم طرح و برنامه ضمن تاكيد بر مأموريت و نقش اين معاونت در تحقق اهداف و برنامه‌هاي دانشگاه، توجه به چند نكته اساسي را بسيار لازم و ضروري دانستند:
1-     لزوم داشتن برنامه تحول سازماني هدفمند در قابل يك يا چند پروژه بهبودي كليدي و مهم با توجه به اولويت‌هاي دانشگاه براي هريك از مديريت‌ها در حوزه معاونت و تهيه برنامه‌ زمانبندي دقيق و قابل اجرا براي هريك از آن‌ها، همچنين پايبندي، عزم و التزام جدي كليه همكاران جهت اجراي دقيق برنامه‌ها در حوزه معاونت.
2-     ضرورت ارتباط و تعامل بيشتر واحدها و كارشناسان مربوطه جهت ايجاد همسويي و هماهنگي برنامه‌هاي تحول در اجرا و همچنين تبادل تجربيات و دانش بين همكاران.
3-     ضرورت نياز به روزآمد نمودن دانش تخصصي كارشناسان محترم حوزه معاونت طرح و برنامه جهت ارائه برنامه‌ها، خدمات كارشناسي علمي، سيستمي و دقيق.
4-     لزوم توجه به ارائه طرح و پروژه‌هاي كارشناسي‌شده و قابل پذيرش و پيگيري همه اقدامات و مراحل مورد نياز جهت تحقق اهداف يك پروژه تا حصول نتيجه قطعي از طرف كارشناسان ذيربط.
5-     ضرورت تلاش در جهت اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي جامع و مقتضي در خصوص برنامه‌ها و طرح‌هاي در دست اقدام به منظور جلب مشاركت كليه همكاران محترم در سطوح مختلف دانشگاه به ويژه از طريق سايت معاونت و پيش‌بيني ديگر سازوكارهاي لازم در اين راستا.
در ادامه آقاي دكتر مهارتي نقاط قوت و فرصت‌هاي موجود در محيط دانشگاه و به‌ويژه معاونت طرح و برنامه به‌عنوان نعمت‌هايي كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرند و عامل افزايش بهره‌وري هستند را برشمردند. در پايان جلسه كارشناسان معاونت به بيان نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود پرداختند. جلسه ساعت 10 آغاز و ساعت 11:40 به پايان رسيد.

DSC00739

DSC00741

اطلاعیه ها