برگزاري جلسه كميته عالي نظام پيشنهادها با حضور اعضاي كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه

جلسه كميته عالي نظام پيشنهادها با حضور اعضاي كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه، روز چهارشنبه 30 مهر ماه، ساعت 8 الي 10 در معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. در بخش اول جلسه، گزارش آسيب شناسي نظام پيشنهادهاي دانشگاه و راهكارهاي بهبود و در بخش دوم نيز برنامه هاي آتي نظام پيشنهادها مورد بحث و بررسي قرار گرفت

2014-10-22 09.08.27

2014-10-22 08.44.35

 

2014-10-22 08.44.56

اطلاعیه ها