مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي" مدرسين: جناب آقاي دكتر پسنديده و جناب آقاي لساني

مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي"

مدرسين: جناب آقاي دكتر پسنديده و جناب آقاي لساني

1- اسلايد

مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي" مدرسين: جناب آقاي دكتر پسنديده و جناب آقاي لساني

2- مقاله ها

  1. مقاله اول
  2. مقاله دوم
  3. مقاله سوم
  4. مقاله چهارم
  5. مقاله پنجم