همکاران معاونت طرح و برنامه به مناسبت بزرگداشت روز معلم با اهدای لوح تقدير از اساتيد ارجمند جناب آقای دکتر لگزيان، جناب آقای دکتر مهارتي و جناب آقای دکتر فراحي تقدير به عمل آوردند

همکاران معاونت طرح و برنامه به مناسبت بزرگداشت روز معلم با اهدای لوح تقدير از اساتيد ارجمند جناب آقای دکتر لگزيان، جناب آقای دکتر مهارتي و جناب آقای دکتر فراحي تقدير به عمل آوردند

20150504 IMG 6297

20150504 IMG 6300

 farahi

اطلاعیه ها