تشكيل دومين جلسه كارگروه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

دومين جلسه كارگروه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت با حضور معاون طرح و برنامه، مدير برنامه و بودجه، مدير فرآيندها و ساختار، آقاي دكتر طهمورث پور و كارشناسان مربوطه تشكيل گرديد. در اين جلسه ابتدا پروپزال پيشنهادي پروژه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت ارائه و سپس پيرامون فاز‌هاي انجام پروژه و اقدامات لازم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

اطلاعیه ها