اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "اصول و روشهاي داوري مقاله هاي علمي در حوزه علوم انساني" ويژه اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي، علوم اداري و اقتصادي و علوم تربيتي و روان شناسي

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "اصول و روش های داوری مقاله های علمی در حوزه علوم انسانی" وي‍ژه اعضای هیأت علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم اداری و اقتصادی و علوم تربیتی و روان شناسی به مدت 4 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتید- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 94/03/12 لغايت پايان وقت اداري 94/03/18 براي شركت در کارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري کارگاه

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

شرايط شركت‌كنندگان

مدرس

پنجشنبه

94/03/21

8 الي 12

ساختمان شماره 2 کتابخانه مرکزی- جنب مهد کودک

اعضای هیأت علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم اداری و اقتصادی و علوم تربیتی و روان شناسی

آقای دکتر فتاحی

 

 

يادآوري:

1-  در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اساتید ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتید، منوي اداری و مالی و زيرمنوي اداری و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي کارگاه آموزشي را از تاريخ 94/03/21 لغايت 94/03/28 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتید مي‌باشد).                                      

                                                             معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)